تنوع مولکولی باکتری ها و آرکی های هتروتروف غار نمکدان قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه تهران، تهران

2 استاد، دانشگاه تهران، تهران

3 دکتری، دانشگاه تهران، تهران

4 دانشیار، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، تهران

5 استادیار، گروه میکروب شناسی و بیوتکنولوژی، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به تنوع بالا، کاربردهای زیست فناوری و نقش موثر میکروارگانیسم ها در ایجاد و حفظ تعادل زیست بوم، کسب اطلاعات و توجه به تنوع زیستی میکروارگانیسم ها بسیار مورد نیاز است. در این میان، باکتری‌ها و آرکی های نمک‌دوست نیز به دلیل اهمیت اقتصادی  و شرایط  خاص اکولوژیکی زیست بوم شان مورد توجه می باشند.  این مطالعه با هدف بررسی تنوع باکتری ها و آرکی های هتروتروف غار نمکدان قشم انجام شد.

مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی با نمونه برداری از غار نمکدان قشم در آبان ماه سال 1392 انجام شد. تنوع میکروارگانیسم های هوازی هتروتروف ساکن غار با استفاده از روش کشت  مورد بررسی قرار گرفت. باکتری ها و آرکی های هالوفیل و هالوتولرانت در شرایط هوازی به ترتیب در دو محیط کشت Marine Agar و MGM جدا سازی شدند. جدایه ها براساس تفاوت های ریخت شناسی و ویژگی های بیوشیمیایی اولیه تفکیک شدند. در نهایت ژن rRNA 16S برای 32 سویه توالی یابی شد.

یافته ها: بین 172 سویه خالص ژن rRNA 16S برای 27 سویه ترادف یابی شد که از نظر فیلوژنتیک آرکی ها در شاخه یوری آرکیوتا و درجنس های  هالوباکتریوم، هالوآرکولا، هالوفراکس، هالوکوکوس و باکتری ها در شاخه های فرمی کیوتس و باکتریوئیدس و در جنس های آلیفودینی بیوس، باسیلوس، پارالیوباسیلوس،اکویی باسیلوس، پائنی باسیلوس قرار گرفتند. از بین این سویه ها 11 سویه شباهت کمتر از 98.7 درصد با نزدیک ترین سویه استاندارد داشتند که نقطه مرزی برای ارائه گونه جدید میکروبی محسوب می شود.

نتیجه گیری: قرار گرفتن جدایه های شناسایی شده در شاخه ها و جنس های مختلف نشان دهنده تنوع بالای اکوسیستم غار نمکدان قشم از نظر میکروبی است. ارایه میکروارگانیسم های بومی در گونه ها و جنس های جدید و از اکوسیستم های منحصر به فرد با معرفی محتوای ژنتیکی جدید امکان دست یابی به فرایند ها و ژن های جدید بومی را فراهم می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات