بهبود تولید پروتئاز کریزوباکتریوم ایندولوجنسیس BYK27 به منظور رنگ زدایی خون از لباس ها

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

پروتئازها یکی از مهم ترین آنزیم های صنعتی هستند که حدود 60 درصد از فروش جهانی آنزیم ها را به خود اختصاص داده اند. پروتئاز خارج سلولی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف مانند چرم سازی، دترجنت، آب میوه گیری، نانوایی و صنایع گوشت دارند. با این وجود، اصلی ترین چالش تولید صنعتی آنزیم ها، میزان تولید اندک شان است. این مطالعه با هدف بهینه سازی شرایط تولید آنزیم پروتئاز و ارزیابی کاربردشان در حذف لکه های خونی انجام شد. در ابتدا، نمونه های فاضلاب بر روی محیط اسکیم میلک آگار کشت داده شدند. جدایه ای که بیشترین هاله را در اطراف کلنی‌ داشت، به منظورمطالعات بعدی انتخاب گردید. بهینه سازی عوامل موثر در تولید پروتئاز کریزو باکتریوم ایندوجنسیس  BYK27 با روش تاگوچی انجام پذیرفت. همچنین قدرت پاک کنندگی پروتئاز نیز با تیمار پارچه های خونی با این آنزیم مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای بهینه برای تولید پروتئاز کریزو باکتریوم ایندوجنسیس BYK27، شامل گلوکز (1 درصد)، عصاره مخمر (0.06 درصد)، دمای 40 درجه سلیسیوس و 9 pH بود. میزان تولید آنزیم پروتئاز در شرایط بهینه U/ml 590 بود. این مقدار در مقایسه با محیط پایه معادل 63 درصد افزایش داشت. فعالیت پروتئازی و پایداری آنزیم توسط بتا-مرکاپتواتانل 50 درصد افزایش داشت. اما این فعالیت توسط DMF موجب مهار 88 درصدی آنزیم گردید. همچنین پروتئاز سویهBYK27  قادر بود پس از 20 دقیقه گرماگذاری، رنگ بری لکه‌های خونی را به طور کامل انجام دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که پروتئاز تولید شده توسط سویه BYK27 قابلیت استفاده در بیوتکنولوژی به ویژه در صنایع شوینده و ساخت ترکیبات با ارزش را دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات