ارزیابی بیماری زایی و پلی مورفیسم ژن omph پاستورلا مولتاسیدا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک، دانشگاه پیام نور، واحد ری تهران، ایران

2 دانشیار، شعبه شیراز، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

سابقه و هدف: پاستورلا مولتاسیدا باکتری گرم منفی است که باعث بیماری های تنفسی در حیوانات اهلی و وحشی می شود. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی باکتری پاستورلا مولتاسیدا و نیز بررسی پلی مورفیسم ژن ompH در این باکتری انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 160 نمونه سوآب بینی و حلق از بزهای مبتلا به پاستورلوز در استان فارس جمع آوری گردید. طبقه بندی مولکولی و پلی مورفیسم 26 جدایه با روش RFLP-PCR و به کمک آنزیم های برش دهنده HindIII و EcoRI انجام گرفت. هر نمونه با غلظت نیم مک فارلند به دو سر موش تزریق شد. پس از برش ژن ompH توسط آنزیم های اندونوکلئاز، در نهایت الگوهای ایجاد شده با مدت زمان مرگ موش ها مقایسه گردید.

یافته ها: آنزیم های HindIII و EcoRI هر کدام الگوهای متفاوتی ایجاد کردند که در مقایسه با میانگین زمان مرگ موش ها قابل توجه بود. تمامی جدایه های کشنده میانگین زمان مرگ زیر 24 ساعت داشتند. همچنین از مجموع 29 پاستورلا مولتاسیدا جدا شده، 89.6 درصد قادر به مرگ موش ها بودند.

نتیجه گیری: با توجه به الگوهای ایجاد شده، مدت زمان مرگ در موش ها نیز متفاوت بود. بر این اساس نمونه های دارای الگوهای پر تکرار موش ها را در زمان کوتاهتری از بین بردند و کشنده تر بودند. الگوهای ناشی از هضم آنزیمی به منظور شناسایی سویه های حاد و بیماری زا و در نتیجه تهیه سویه های واکسینال به کار می رود. بنابراین با توجه به تنوع پذیری این سویه ها تهیه واکسن های چندگانه ضرورت پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات