شناسایی و آنالیز ژن های بیماری زای یرسینیا انتروکولیتیکا جداسازی شده از شیر گوسفند و بز در شهرکرد

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 دکتری، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد

2 استاد، گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

3 دانشیار، گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد

چکیده

یرسینیا انتروکولیتیکا یک باکتری گرم منفی و پاتوژن روده ای است که از طریق آب و مواد غذایی به انسان منتقل می شود. شیر از منابع عمده انتقال عفونت به انسان بوده و آلودگی آن با باکتری مانند یرسینیا انتروکولیتیکا می تواند برای انسان عوارض زیان باری داشته باشد. این مطالعه با هدف جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا و ارزیابی ژن های بیماری زایی آن از شیر نشخوارکنندگان کوچک در شهرستان شهرکرد به روش کشت میکروبی و PCR انجام شد. در این مطالعه مقطعی-توصیفی تعداد 100 نمونه شیر گوسفند و بز به تفکیک و به شکل تصادفی در سطح شهرستان شهرکرد جمع آوری گردید و به روش کشت در محیط CIN مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی سروتیپ O:3 یرسینیا انتروکولیتیکا و نیز بررسی حضور ژن های بیماری زا، نمونه های مثبت به روش PCR در حضور پرایمرهای اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع نمونه های شیر گوسفند و بز مورد ارزیابی با روش کشت در 9 نمونه (9 درصد) حامل یرسینیا انتروکولیتیکا بود. تمامی نمونه های آلوده از شیر گوسفند بودند. از این میان، 5 مورد از نظر سروتیپ O:3 با روش PCR مثبت گزارش گردید. همچنین 4 مورد حامل ژن ail، 3 مورد حامل ژن yadA و دو نمونه حامل ژن های virF و ystA بودند. با توجه به نتایج حاصله شیر گوسفند می تواند به عنوان منبع بالقوه ای برای آلودگی انسان به یرسینیا انتروکولیتیکا مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات