تایپینگ مولکولی سویه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از عفونت های خون با روش ترادف یابی چند جایگاهی (MLST)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

2 استاد، گروه میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: اسینتوباکتر بامانی یک کوکوباسیل گرم منفی است که در طبیعت انتشار وسیعی داشته و به عنوان یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی محسوب می ­شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی ژنتیکی جدایه های اسینتوباکتر بامانی جدا شده از عفونت های خون به روش تایپینگ ترادف یابی چند جایگاهی (MLST) انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی، تعداد 36 جدایه اسینتوباکتر بامانی از عفونت های خونی بیماران بیمارستان های پیامبران و بقیه اله (عج) در تهران جداسازی شدند. سپس محصول PCR مربوط به تکثیر 7 ژن خانه دار توالی یابی گردید. توالی­های نوکلئوتیدی تعیین شده از هر ژن در هر جدایه در بانک اطلاعاتی MLST  آنالیز و علاوه بر تعیین آلل های هر ژن، کلون­ های مربوط به تمامی جدایه ها تعیین گردید.
یافته ها: در مجموع 5 کلون ST25، ST136، ST307، ST327 و ST328  در 36 جدایه شناخته شد. ST مربوط به دو جدایه با اطلاعات مربوط در سایت MLST شناسایی نگردید. ST های تعیین شده در 5 خوشه ژنتیکی A تا E قرار گرفتند.

نتیجه گیری: شناسایی میزان قابل قبولی از توع ژ«تیکی در بین جدایه ها با استفاده از تکنیک MLST نشان می دهد که این روش در مطالعه و تایپینگ جدایه های اسینتوباکتر بامانی روش مفیدی به حساب می آید. بنابراین، می توان جدایه های با منشاء متفاوت را در گروه های مختلف تقسیم بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات