جداسازی و بهینه‌سازی آﻧﺰﻳﻢ ال-آﺳﭙﺎراژﻳﻨﺎز فاقد فعالیت گلوتامینازی ﺗﻮﺳﻂ سراشیا مارسسنس ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از منابع طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

2 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: آﻧﺰﻳﻢ ال-آﺳﭙﺎراژﻳﻨﺎز به ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷده است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ آﺳﭙﺎراژﻳﻨﺎزﻫﺎی داروﺋﻲ موجود، از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﻫـﺪف از اﻳـﻦ پژوهش ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﺎﻛﺘﺮی ﻫـﺎی ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻨﻨـﺪه این آنزیم از نمونه‌ های طبیعی می باشد.
ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: سویه های باکتریایی مولد ال-آسپاراژیناز از انواع مختلفی از نمونه‌های طبیعی ﺟﺪاﺳﺎزی شدند. جداسازی اوﻟﻴـﻪ با استفاده از ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ آﮔﺎر و ﺳﭙﺲ محیط آسپارژین دکستروز سالت آﮔﺎر حاوی فنل رد انجام شد. کلنی های دارای هاله صورتی و مولد ال-آسپاراژیناز برای مطالعه فعالیت آنزیمی و نیز شناسایی با روشﻫﺎی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و مولکولی انتخاب گردیدند. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ توسط روش نسلر اندازه گیری شد. به منظور بهینه سازی تولید آنزیم برخی از فاکتورها مانند ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ، ﻧﻴﺘﺮوژن و pH مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ ها: از میان 133 جدایه، یکی از سویه های جدا شده از چربی مرغ دارای فعالیت ال-آسپاراژینازی بالا (8.92 واحد بر میلی‌گرم) و فاقد فعالیت گلوتامینازی بود. جدایه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه به عنوان سراشیا مارسسنس سویه 100 معرفی و با شماره دسترسی KX821734 در بانک ژنی NCBI ثبت گردید. ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ محیط کشت به منظور تولید این آنزیم شامل مالتوز 1.5 درﺻﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺮﺑﻦ، آمونیوم سولفات یک درصد به ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن و  6.8 pH بود.        
نتیجه‌ گیری: با توجه به کاربرد آنزیم ال-آﺳﭙﺎراژﻳﻨﺎز در زمینه‌ های مختلف دارویی، پس از انجام مطالعات بیشتر بالینی بر روی این آنزیم، جدایه حاصل می تواند یک گزینه مناسب صنعتی برای تولید آنزیم ال-آﺳﭙﺎراژﻳﻨﺎز باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات