شناسایی مولکولی سروتیپ ها و ژن های بیماری زای کپسولی موجود در مجموعه ژنی cps کلبسیلا نمونیه جمع آوری شده از بیمارستان های تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

2 استاد، گروه میکروب شناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: کلبسیلا نمونیه یکی از عوامل بیماری زای مهم بالینی و ایجاد کننده تعدادی از عفونت های بیمارستانی به ویژه پنومونی، سپتی سمی و عفونت دستگاه ادراری است. مطالعه ویژگی های فنوتیپی و ژنوتیپی مرتبط با فاکتورهای بیماری زای موثر در ایجاد بیماری در کلبسیلا نمونیه جدا شده از موارد بالینی حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی سروتیپ ها و ژن های بیماری زای کپسولی موجود در مجموعه ژنی cps کلبسیلا نمونیه انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 50 جدایه بالینی کلبسیلا نمونیه جمع آوری شده از بیماران بستری در بیمارستان های پیامبران و بقیه الله (عج) تهران  انجام شد. از روش PCR چندگانه برای شناسایی تیپ های کپسولی K1، K2، K5، K54 و K57 و ردیابی ژن های بیماری زای rmpA و wcaG از مجموعه ژنی cps (کپسول پلی ساکاریدی) استفاده گردید.
یافته ها: در این مطالعه K54 (68 درصد) بیشترین فراوانی سروتیپ کپسولی و K1 (8 درصد) کمترین فراوانی را دارا بود. همچنین بیشترین فراوانی ژن بیماری زایی rmpA در سروتیپ کپسولی K5 (60 درصد) و بیشترین فراوانی ژن wcaG در سروتیپ K54 (17.64 درصد) مشاهده گردید.
نتیجه گیری: روش PCR چندگانه می تواند به عنوان یک روش سریع در شناسایی و تیپ بندی جدایه های باکتریایی ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات