بررسی قابلیت چسبندگی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی به رده سلولی HEp-2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

2 استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، گروه فیزیولوژی

3 استادیار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، گروه بیوشیمی، ژنتیک و تغذیه

چکیده

اولین قدم برای انتخاب یک سویه پروبیوتیک، تعیین قابلیت چسبندگی آن سویه به مخاط میزبان است تا علاوه بر پیشگیری از چسبندگی باکتری های بیماری زا، با ترشح ترکیبات ضد میکروبی، شرایط نامناسب برای رشد آنها فراهم گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی قابلیت چسبندگی سویه پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی به رده سلولی HEp-2 انجام شد. در ابتدا لایه سلولی به پلیت 6 چاهکی منتقل و در محیط کشت RPMI حاوی سرم جنین گوساله و آنتی بیوتیک رشد داده شد. سپس باکتری پروبیوتیک کشت شده در محیط MRS براث، به میزان مشخص به رده سلولی اضافه شد. پس از تعیین زمان مطلوب برای تماس باکتری با لایه سلولی،  شستشو انجام شد.  سپس سلول ها رنگ آمیزی و با روش های بافت شناسی تثبیت شدند. قابلیت یا عدم قابلیت و طرح چسبندگی باکتری پروبیوتیکی در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده گردید. نتایج نشان داد که زمان 3 ساعت زمان مناسب برای آزمون است و لاکتوباسیلوس کازئی قابلیت چسبندگی به سلول مخاط دهانی- حلقی را دارا می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از باکتری لاکتوباسیلوس کازئی به عنوان پروبیوتیک در محصولات بهداشتی مربوط به دهان و دندان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Meurman JH, Stamatova I. Probiotics: contributions to oral health. Oral Dis. 2007; 13(5): 443-451.
2. Vanderpool C, Yan F, Polk D B. Mechanisms of probiotic action: implications for therapeutic applications in inflammatory bowel diseases. Inflamm Bowel Dis. 2008; 1(4): 1585-1596.
3. Bonifait L, Chandad F, Grenier D. Probiotics for oral health: myth or reality? J Can Dent Assoc. 2009; 75(8): 585-590.
4. Twetman S, Stecksen-Blicks C. Probiotics and oral health effects in children. Int J Paediatr Dent. 2008; 18(1): 3-10.
5. Saha S, Tomaro- Duchesneau C,Tabrizian M, Prakash S. Probiotics as oral health biotherapeutics. 2012; 12(9): 1207-1220.
6. Hatakka K, Ahola AJ, Yli H, Richardson M. Probiotics reduce the prevalence of oral Candida in the elderly– a randomized controlled trial. J Dent Res. 2007; 8(6):125-130.
7. Haeri A, Khodaii Z, Ghaderian SMH. Comparison of adherence patterns of a selection of probiotic bacteria to Caco-2, Hep-2 and T84 cell lines. Ann Microbiol. 2012; 62(1): 339-344.
8. Kodama Y, Sasaki M, Shimoyama Y, Tajika S, Kimura S. Adhesion mechanism of Streptococcus anginosus to mucosal epithelial cells. Clin Microbiol Vienna, Austria. 2010; 4(3): 10-13.
9. Tuomola, EM , Salminen SJ. Adhesion of some probiotic and dairy Lactobacillus strains to Caco-2 cell cultures. Int J Food Microbiol. 1998; 41(1): 45-51.
10. Jacobsen CN. Screening of probiotic activities of forty-seven strains of Lactobacillus spp. by in vitro techniques and evaluation of the colonization ability of five selected strains in humans. Appl Environ Microbiol. 1999; 65(11): 4949-4959.
11. Boudeau J. Inhibitory effect of probiotic Escherichia coli strain Nissle 1917 on adhesion to and invasion of intestinal epithelial cells by adherent-invasive E. coli strains isolated from patients with Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther. 2003; 18(1): 45-56.
12. Haukioja A, Yli –Knuuttila H, Liomaranta V. Oral adhesion and survival of probiotic and other lactobacilli and bifidobacteria in vitro. Oral Micorbiol  Immunol. 2006; 2(1): 326-332.