ژنوتایپینگ کلستریدیوم پرفرنجنس جدا شده از مناطق سردسیر استان کرمان

نوع مقاله : گزارش کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه میکروب شناسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان

2 کارشناس ارشد، گروه میکروب شناسی، علوم و تحقیقات سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان

چکیده

کلستریدیوم پرفرنجنس یک باکتری بی هوازی، گرم مثبت، تولید کننده سم و عامل بیماری انتروتوکسمی در دام ها است. خاک به عنوان مخزن اسپور این باکتری مطرح می باشد. این مطالعه با هدف ژنوتایپینگ کلستریدیوم پرفرنجنس جدا شده از روده گوسفندان مبتلا به آنتروتوکسمی و خاک مناطق سردسیر استان کرمان با روش Multiplex PCR انجام شد. این پژوهش به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 50 نمونه خاک و 50 نمونه روده دام جمع آوری شده از سه شهرستان سردسیر استان کرمان به منظور جداسازی جدایه های کلستریدیوم پرفرینجنس انجام شد. پس از غنی سازی نمونه ها و کشت در محیط اختصاصی و انجام آزمون های تاییدی با استفاده از ازمون های بیوشیمیایی سویه های احتمالی کلستریدیوم شناسایی گردید. سپس ژنوتایپنگ سویه های کلستریدیوم پرفرینجنس  با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه انجام شد. از مجموع  نمونه های مورد پژوهش، 42 جدایه کلستریدیوم شناسایی شدند که 27 مورد آن مربوط به محتویات روده دام بود. همچنین از 10 نمونه خاک آلوده به کلستریدیوم در 5 نمونه کلستریدیوم پرفرینجنس تایید گردید. ژنوتایپ های D و A  به ترتیب  با فراوانی 52 و 30 درصد به ترتیب فراوان ترین ژنوتایپ های شناسایی شده از روده و خاک بودند. پژوهش حاضر نشان داد که کلستریدیوم پرفرینجنس شایع ترین گونه جدا شده در بین سایر گونه ها در گوسفندان مبتلا و خاک است. همچنین تایپ D نسبت به سایر تایپ ها از شیوع بیشتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Nagahama M, Mukai M, Morimitsu S, Ochi S, Sakurai J. Role of the C-domain in the  biological activities of Clostridium perfringensa lpHa-toxin. Microbiol Immunol. 2002; 46(8): 647-655.
2. Shimizu T K, Ohtani H, hirakawa K, Ohshima A, Yamashita T, Shiba n, Ogasawara M, Hattori S, Kuhara and  Hayashi H. Complete genome sequence of Clostridium perfringens, an anaerobic flesh-eater. Proc Natal AcadSci USA. 2002; 99(5): 996-1001.
3. Ochi S, Oda M, Matsuda H, Ikari S and Sakurai J. Clostridium perfringens a lpHa-toxin activates the sphingo myelin metabolism system in sheep erythrocytes. J Biol Chem. 2004; 279(3): 12181-12189.
4. Pilehchian Langroudi R,  Shamsara  M,  Jabbari AR,  Habibi GR, Goudarzi H, Ghorashi SA.  Fusion of Clostridium perfringens type D and B epsilon and beta toxin genes and it’s cloning in E. coli. Arch Razi. 2011; 66(1): 1-10.
5. Stevens DL. The pathogenesis of Clostridial myonecrosis. Int J Med Microbiol. 2000; 290(3): 497-502.
6. Goke G, Sozmen M, GencO,GokeH. Determination of Clostridium perfringens toxin-types in sheep whit suspected  entrotoxemia  in karsprovince. Turk J Vet Sci.2007; 31(5): 355-360.
7. Kalender H, Kilic  A,  Atil E. Enterotoxemia in a Cow due to Clostridium perfringens type A. Turk J Vet Sci. 2007; 31(1): 83-84.
8. Pilehchian Langroudi R, Aghaiypour K, Shamsara M, Ghorashi S. In silico fusion of epsilon and beta toxin genes of Clostridium perfringens type D and B. Iran Biotechnol. 2012; 10(1): 54-60.
9. Keyburn AL, Portela RW, Sproat K, Ford ME, Bannam TL, Yan X, Rood JI, Moore RJ. Vaccination with recombinant net B toxin partially protects broiler chickens from necrotic enteritis .Vet Res. 2013; 44(1): 54-59.
10. Coursodon CF, Glock RD, Moor KL, Cooper KK, Songer JG. TpeL-producing strains of Clostridium perfringens type A .Anaerobe. 2012; 18: 117-121.
11. Nagahama M, OhkuboA, OdaM, KobayashiK, AmimotoK, MiamotoK, Sakurai J. Clostridium perfringens TpeL glycosylates subfamily proteins. Infect Immun. 2011; 79(2): 905-910.
12. Jabbari AR, Tekyei F, Esmaelizad M, Pilehchian Langroudi R. Occurrence of Beta 2 toxin genic Clostridium perfringens isolates with different toxin in types in Iran. Arch Razi. 2012; 67(2): 133-137.
13. Ahsani M, Shamsadinibafti M. Compare of two methods of direct PCR and PCR with DNA extraction in Clostridium perfringens typing. Iran Vet J. 2013; 8(4): 5-12. [In Persian].
14. Poursoltani M, Razmyar J, Mohsenzadeh M, Peighambari M. Isolation and antibiotic  susceptibility  testing of Clostridium perfringens isolated  from packaged  wing, neck, liver and gizzard of Northeastern of Iran. Iran  J Med Microbiol. 2013; 7(1): 35-39.
15. Keyburn AL, YanX X, Bannam TL, VanImmerseel F, Rood JI, Moore RJ. Association between avian necrotic enteritis and Clostridium perfringens strains expressing NetB toxin. Vet Res. 2010; 41(2): 21-23.