مقایسه روش های پاپ اسمیر و واکنش زنجیره ای پلی مراز چندگانه به منظور تشخیص پاپیلوما ویروس انسانی جدا شده از زنان دارای زخم سرویکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

3 کارشناس، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

سابقه و هدف: ویروس HPV پر خطر عامل اصلی ابتلا به سرطان دهانه رحم در زنان است. تشخیص سریع و درمان به موقع آن می تواند بسیار کمک کننده باشد. با توجه به اینکه شناسایی این ویروس از طریق روش های سنتی مانند پاپ اسمیر ناکارآمدی های مخصوص به خود را دارد، این مطالعه با هدف ارزیابی عفونت HPV های پرخطر در زنان دارای زخم سرویکس با روش Multiplex-PCR و نیز کارآمدی این روش در مقایسه با روش پاپ اسمیر انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی-توصیفی بر روی 50 نمونه زخم سرویکس از افراد مراجعه کننده به بیمارستان خانواده اصفهان انجام گرفت. پس از استخراج و تخلیص DNA ژنومی، پنج نوع پرخطر از ویروس HPV به کمک روش Multiplex-PCR شناسایی شدند. در نهایت مقایسه ای بین نتایج به دست آمده از روش مولکولی و روش پاپ اسمیر انجام گرفت.
یافته ها: نتایج نشان دادند که از 50 نمونه مورد مطالعه 41 مورد به تیپ های مختلف ویروس HPV آلوده بودند. تمامی 41 مورد با روش Multiplex-PCR مثبت تشخیص داده شدند. درحالی که در روش پاپ اسمیر تنها 14 مورد آلودگی گزارش گردید.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان می دهد که روش پاپ اسمیر دارای درصد خطای بسیار بالایی در تشخیص ویروس HPV می باشد. اما روش Multiplex-PCR در تشخیص و غربالگری این ویروس بسیار اختصاصی، سریع و مقرون به صرفه عمل می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Steenbergen RDM, Wilde JD, Wilting SM, Brink AATP, Snijders PJF, Meijer CJLM. HPV-mediated transformation of the anogenital tract. J Clin Virol. 2005; 32: 25-33.
2. Sankaranarayanan R, Nene BM,  Shastri SS,  Jayant K, Muwonge R, Budukh AM. HPV screening for cervical cancer in Rural India. New Engl J Med. 2009; 360: 1385-1394.
3. Yim EU, Park JS. The role of HPV E6 and E7 oncoproteins in HPV-associate cervical carcinogenesis. Cancer Res Treat. 2005; 37: 319-324.
4. Sharifzadeh A, Namazi MJ, Mokhtari-Farsani A, Doosti A. Bovine Herpesvirus type 5 in semen samples from bulls in Iran. Arch Virol. 2015; 160: 235-239.
5. Poljak M, Kovanda A, Kocjan BJ, Seme K, Jancar N, Vrtacnik-Bokal E. The Abbott Real Time high risk HPV test: comparative evaluation of analytical specificity and clinical sensitivity for cervical carcinoma and CIN 3 lesions with the Hybrid Capture 2 HPV DNA test. Acta Dermatoven APA. 2009; 18: 94-103.
6. Zekan J, Sirotkovic-Skerlev M, Skerlev S. Oncogenic aspects of HPV infections of the female genital tract. Intech. 2011; 11: 595-612.
7. Lacey CJN, Lowndes CM, Shah K. Burden and management of non-cancerous HPV-related conditions: HPV-6/11 disease. Vaccine. 2006; 24: 36-41.
8. Gheit, T, Landi S, Gemignani F, Snijders PJF,  Vaccarella S, Franceschi S. Development of a sensitive and specific assay combining multiplex PCR and DNA microarray primer extension to detect high-risk mucosal uuman Papillomavirus types. J Clin Microbiol. 2006; 44: 2025-2031.
9. Vu LT, Bui D, Le HT. Prevalence of cervical infection with HPV type 16 and 18 in Vietnam: implications for vaccine campaign. BMC Cancer. 2013; 13: 53.
10. Ali H, Guy RJ, Wand H, Read TR, Regan DG, Grulich AE, Fairley CK, Donovan B. Decline in in-patient treatments of genital warts among young Australians following the national HPV vaccination program. BMC Infect Dis. 2013; 13: 140.
11. Chessona HW, Flagga EW, Koutskyb L, Hsuc K, Ungera ER, Shlayd JC, Kerndte P, Ghanemf KG, Zenilmanf JM, Hagenseeg M, Weinstocka H, Dattaa SD. Modelling the impact of quadrivalent HPV vaccination on the incidence of Pap test abnormalities in the United States. Vaccine. 2013; 31: 3019-3024.
12. Lee WC, Lee SY, Koo YJ, Kim TJ,  Hur SY,  Hong SR. Establishment of a Korea HPV cohort study. J Gynecol Oncol. 2013; 24: 60-65.
13. Agoston ES,  Robinson SJ,  Mehra KK,  Birch C, Semmel D,  Mirkovic J. Polymerase chain reaction detection of HPV in squamous carcinoma of the oropharynx. Anat Pathol. 2010; 134: 36-41.
14. Brankovic I, Verdonk P, Klinge I. Applying a gender lens on human papillomavirus infection: cervical cancer screening, HPV DNA testing, and HPV vaccination. Int J Equity Health. 2013; 12: 14.
15. Hubbard RA. Human papillomavirus testing methods. Arch Pathol Lab Med. 2003, 127(8): 940-945.
16. Karlsen F, Kalantari M, Jenkins A, Pettersen E, Kristensen G, Holm R.  Use of multiple PCR primer sets for optimal detection of human papillomavirus. J Clin Microbiol. 1996; 34: 2095-2100.
17. Gravitt PE, Jamshidi R. Diagnosis and management of oncogenic cervical human papillomavirus infection. Infect Dis Clin North Am. 2005; 19: 439-458.
18. Snijders PJ, Heideman DA, Meijer CJ.  Methods for HPV detection in exfoliated cell and tissue specimens. Apmis. 2010; 118: 520-528.