شناسایی گونه‌های فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه کلزا در استان خوزستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه کلزا از نقاط مختلف جهان است. هدف از این پژوهش مطالعه گونه های فوزاریوم همراه با ریشه و طوقه کلزا در استان خوزستان و بررسی بیماریزایی گونه های غالب در سطح منطقه بود. پس از جداسازی و خالص سازی نمونه ها به منظور شناسایی جدایه ها از محیط های کشت اختصتاصی استفاده شد. به منظور اثبات بیماری زایی، آزمون هایی با استفاده از کشت گلدانی و در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام گرفت. در این پژوهش در مجموع 73 جدایه فوزاریوم جداسازی گردید. بیشترین فراوانی مربوط به جدایه های فوزاریوم سولانی (23 مورد) و کمترین آن مربوط به جدایه های فوزاریوم اکسی اسپوروم (2 مورد) و فوزاریوم ورتیسیلوئیدس (2 مورد) بودند. در این مطالعه 3 گونه فوزاریوم نیگامایی، فوزاریوم ورتیسیلوئیدس و فوزاریوم کلامیدوسپوروم برای اولین بار در ایران از گیاه کلزا جداسازی شدند. آزمون بیماری زایی برای دو گونه فوزاریوم سولانی و فوزاریوم اکوئی ستی که فراوانی بیشتری داشتند نشان داد که جدایه های فوزاریوم سولانی نسبت به فوزاریوم اکوئی ستی شدت بیماریزایی بیشتری دارند. با توجه به یافته های این پژوهش و آشکار شدن آلودگی زیاد ریشه و طوقه کلزا به گونه های فوزاریوم پیشنهاد می گردد که تحقیقات بعدی در زمینه تعیین میزان خسارت و کنترل بیماری های ناشی از قارچ فوزاریوم در مزارع کلزا صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات