بهینه سازی روش شناسایی اشریشیا کلی در بستنی بر مبنی 16S rDNA

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

2 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

3 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)، اصفهان

4 کارشناس ارشد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

6 کارشناس ارشد، بخش میکروبی آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

سابقه و هدف: شیر و فرآورده های آن در بعضی شرایط، موجب رشد عوامل بیماری زا از جمله اشریشیا کلی که مهمترین آلوده کننده مواد غذایی است می گردند. این مطالعه با هدف بهینه سازی روش شناسایی اشریشیا کلی در بستنی بر مبنی 16S rDNA انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی–توصیفی از 200 نمونه بستنی جمع آوری شده از مناطق محتلف اصفهان، تعداد 82 جدایه باکتریایی جداسازی گردید. از این تعداد 48 جدایه اندول مثبت بودند. جداسازی بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 2946 و استفاده از محیط های کروموژنیک به صورت مقایسه ای  انجام  شد. پس از انجام آنالیز عددی و سایر آزمون ها، به کمک PCR قطعه 16S rDNA تکثیر و سپس توالی یابی گردید. یافته ها: با توجه به روش ارائه شده در استاندارد ملی روش یاد شده دارای 88 درصد صحت و 12 درصد خطا می باشد. در این بررسی جدایه های اندول مثبت مانند اشریشیا هرمانی، پروویدنشیا رتگری، کلبسیلا اکسی توکا و مورگانلا مورگانی توانستند در نتیجه نهایی ارائه شده در استاندارد ملی ایران خطا ایجاد نمایند. نتیجه گیری: آنالیزهای انجام شده با استفاده از محیط های کشت حاوی مواد کروموژنیک نشان داد که با صحت بالاتر، سرعت بیشتر و قیمت ارزان تر می توان  اشریشیا کلی تیپیک را شناسایی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات