بررسی تولید سوربیتول توسط دبرومایسس هانسنئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیست شناسی

4 استاد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: سوربیتول یک پلی الکل شش کربنه است و خاصیت شیرین کنندگی و محلولیت بالای آن موجب شده تا از این پلی-اُل در صنایع غذایی به عنوان یک پیش ماده در تولید بسیاری از محصولات استفاده شود. امروزه تولید میکروبی سوربیتول به دلیل شرایط مناسب واکنش تخمیری، مقرون به صرفه بودن تولید آن و مشکلات محیطی ناچیز مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تولید سوربیتول از سوکروز، توسط سویه مخمری دبرومایسس هانسنئی جداسازی شده از طبیعت انجام شد. مواد و روش ها: به منظور جداسازی سویه مخمری تولید کننده سوربیتول از محیط کشت حاوی 40 درصد گلوکز و 1 درصد عصاره مخمر استفاده گردید. پس از شناسایی مخمر با استفاده از تعیین توالی ژن ITS ، چگونگی تخمیر و تولید سوربیتول از سوکروز مورد مطالعه قرار گرفت. سوربیتول تولید شده با روش های آنالیزی کروماتوگرافی لایه نازک، رنگ سنجی و کیت مگازایم مورد مطالعه کیفی و کمی قرار گرفت. یافته ها: سویه مخمری تولید کننده سوربیتول، از گرده گل پنیرک جداسازی شد و به عنوان دبرومایسس هانسنئی شناسایی گردید. این سویه مخمری در محیط حاوی 150 گرم بر لیتر سوکروز، پس از پنج روز میزان 5.23 گرم بر لیتر سوربیتول تولید نمود. نتیجه گیری: در این بررسی سوربیتول توسط سویه مخمری دبرومایسس هانسنئی جداسازی شده از طبیعت تولید شد. با توجه به راندمان خوب تولید سوربیتول از سوکروز توسط مخمر، جداسازی مخمرهای بومی مولد سوربیتول و بهینه سازی شرایط تولید آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات