اپیدمیولوژی ویروس پاپیلومای انسانی تایپ های 16 و 18 جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند

2 استادیار، گروه بیومدیکال، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

3 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه دامغان

چکیده

سابقه و هدف: انواع مختلفی از تایپ های ویروس پاپیلومای انسانی با ضایعات ناحیه ژنیتال در ارتباط است. تایپ های 16 و 18 از مهم ترین عوامل اتیولوژیک مرتبط با دیسپلازی و کارسینومای سرویکس می باشند. این مطالعه با هدف شناسایی و اپیدمیولوژی ویروس پاپیلومای انسانی تایپ های 16 و 18 جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان دهانه رحم مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 100 بیمار مبتلا به سرطان دهانه رحم و 48 فرد سالم به عنوان کنترل انجام گرفت. در ابتدا استخراج DNA به روش فنل-کلروفرم صورت گرفت. سپس ژن مربوطه با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز تکثیر یافت. یافته ها: از مجموع 100 نمونه مورد بررسی، 79 درصد از نظر ابتلا به HPV مثبت بودند. با بررسی ژنوتایپ نمونه های مثبت مشخص گردید که 53 درصد از نمونه ها آلوده به تایپ 16 و 14 درصد آلوده به تایپ HPV18 بودند. نتیجه گیری: از آنجایی که ویروس HPV علامت و نشانه ای ندارد و با توجه به شیوع بالای آن در ایران، تشخیص به موقع و درمان سریع آن می تواند از تبدیل زخم های پیش سرطانی به سرطان پیشرفته جلوگیری نماید. روش های مولکولی مانند PCR می تواند به عنوان روشی سریع و مطمئن در تشخیص بیماری در مراحل اولیه مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات