بررسی بیان توالی کامل ژن گلیکوپروتئین سطحی 2 ویروس هپاتیت C در مخمر پیکیا پاستوریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

2 استادیار، بخش هپاتیت و ایدز، انستیتو پاستور ایران ، گروه ویروس شناسی

3 استاد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شرق، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

4 دانشیار، بخش هپاتیت و ایدز، انستیتو پاستور ایران، گروه ویروس شناسی

5 دانشجوی دکتری تخصصی، بخش هپاتیت و ایدز، انستیتو پاستور ایران

6 دانشجوی دکتری تخصصی، بخش ایمونولوژی، انستیتو پاستور ایران

چکیده

سابقه و هدف: عفونت ویروس هپاتیت C با اتصال پروتئینE2  ویروس به گیرنده سطح سلول کبد انسان آغاز می شود. بنابراین به عنوان یکی از اهداف تحقیقات دارو و واکسن بر علیه این عفونت مطرح می باشد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف انتقال تمام طول ژن HCV-2a (JFH1) E2 توسط وکتور نوترکیب E2-pPICZAa به مخمر پیکیاپاستوریس سویه KM71H و بیان ژن یاد شده در این سیستم بیانی انجام شد. مواد و روش ها: ژنE2  با پرایمرهای واجد جایگاه آنزیم های برش دهنده EcoRI و XbaI به طور تمام طول تکثیر شد. این ژن به وکتورهای T-PTG19 وpPICZAa  وارد و سپس به باکتری اشریشیا کلی منتقل گردید. وکتور نوترکیب pPICZAa-E2 با روش الکتروپوریشن به مخمر منتقل شد. انتقال توسط هضم آنزیمی و تعیین توالی بررسی گردید. مخمر به مدت 5 شبانه روز در محیط کشت بیانی YNB متانول دار رشد کرد و بیان ژن مورد نظر با روش وسترن بلات بررسی شد. یافته ها: ساخت وکتور نوترکیب واجد ژن تمام طول pPICZAa-(JFH1) E2، انتقال به میزبان های باکتریایی و مخمری و نیز بیان ژن در سیستم مخمری KM71H  با موفقیت انجام شد. نتیجه گیری: در این پژوهش امکان بیان ژن تمام طولE2  ویروس هپاتیت C سویه JFH1 (به عنوان سویه مدل در تحقیقات بر روی این ویروس) با موفقیت انجام گرفت. نتایج این مطالعه می تواند راه گشای پژوهش های آینده جهت بررسی ساختار و عملکرد این پروتئین باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات