تشخیص سریع ویروس لارینگو تراکئیت عفونی (ILTV) با استفاده از روش Real-time PCR مبتنی بر ژن اختصاصی UL27

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)، تهران،

2 دانشجوی دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج)، تهران

3 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)، تهران

4 دانشجوی دکتری تخصصی، مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم (عج)، تهران

5 استادیار، مرکز تحقیقات ویروس شناسی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله الاعظم(عج)، تهران

چکیده

سابقه و هدف: ویروس لارینگو تراکئیت عفونی (ILTV)، از مهمترین عوامل بیماری زا از نظر اقتصادی در صنعت طیور است. ماکیان تنها مخزن اصلی این ویروس به شمار می آیند. در حال حاضر برای تشخیص این ویروس روش سریع، حساس و دقیقی وجود ندارد. این مطالعه با هدف ارزیابی و معرفی یک روش دقیق مولکولی با استفاده از تکنیک Real-time PCR و مبتنی بر ژن اختصاصی UL27 ویروس ILT، به منظور تشخیص سریع این ویروس انجام شد.  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، پس از تهیه نمونه ویروسی، DNA مربوطه با استفاده از کیت استخراج اسیدهای نوکلئیک از ویروس استخراج گردید. سپس حضور ژن اختصاصی UL27 ویروس، ابتدا با روش PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و در نهایت با تکنیک Real-time PCR با استفاده از پرایمرها و پروب اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: مشاهده قطعه مورد انتظار 96 جفت بازی در آنالیز ژل الکتروفورز، حضور ژن اختصاصی UL27 را در نمونه های ویروسی تأیید نمود. همچنین نتایج ارزیابی سنجش Real-time PCR نیز بر روی نمونه های یاد شده مثبت بود.   نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که روش مولکولی Real-time PCR روش مناسبی برای تشخیص سریع و دقیق ویروس لارینگو تراکئیت عفونی، به واسطه ردیابی ژن اختصاصی UL27 می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات