بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی هالوآرکیا لیپولیتیکال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: یکی از منابع تولید کننده رنگدانه های کاروتنوییدی آرکیاهای هالوفیلیک می باشند. ویژگی های آنتی اکسیدانی، ضد توموری و رنگدهی کاروتنوییدها موجب به کارگیری آنها در صنایع داروسازی، غذایی و شیلات شده است. این مطالعه با هدف بهینه سازی شرایط تولید رنگدانه کاروتنویید توسط سویه بومی آرکیای هالوفیل، هالوآرکیا لیپولیتیکال انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تجربی بر روی هالوآرکیا لیپولیتیکال جداسازی شده در پژوهش های قبلی از آب های بندر بوشهر انجام گرفت. به منظور دست یابی به شرایط بهینه تولید رنگدانه و رشد در هالوآرکیا لیپولیتیکال، عواملی مانند: دما، pH، منابع کربن، منابع نیتروژن، غلظت کلرید سدیم ، تاثیر یون ها و فلزات سنگین  و مقایسه آن ها با منحنی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: آنالیزهای آماری نشان داد که شرایط بهینه تولید رنگدانه کاروتنویید: دمای 35 درجه سیلیسیوس در ساعت 88 به وزن 39.3 میکروگرم، 8 pH در ساعت 120 به وزن 15.77 میکروگرم، منبع نیتروژنی کازیین پپتون همراه با عصاره مخمر در ساعت 72 به وزن 13.38 میکروگرم، غلظت نمک 16 درصد در ساعت 96 به وزن 15.77 میکروگرم، منبع کربن نشاسته در ساعت 96 به وزن 44.4  میکروگرم و حضور سولفات منگنز در ساعت 120 به وزن 56  میکروگرم  می باشد.
 نتیجه گیری: به دلیل غیر بیماری زا بودن آرکیا، در دسترس بودن منابع رشد و میزان غلظت نمک بالا در محیط کشت، استفاده از این سویه در تولید محصولات کاروتنوییدی در صنایع مختلف پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات