بهینه سازی منبع نیتروژنی مناسب به منظور تولید اریترومایسین توسط سویه ساکارو پلی اسپورا اریترا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، دانشکده داروسازی، گروه فارماکولوژی و سم شناسی

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، گروه بیوتکنولوژی

4 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی

چکیده

سابقه و هدف: افزایش بازده تولید محصول همراه کاهش هزینه های تمام شده، از جنبه های مهم تحقیقات زیست فناوری است. از آنجایی که آنتی بیوتیک ها از نظر مصرف سالیانه، مقام دوم را میان  فرآورده های زیستی دارند، پژوهش های بسیاری به منظور افزایش تولید این فرآورده ها صورت گرفته است. این مطالعه با هدف بهینه سازی ترکیبات محیط کشت تخمیر از نظر منبع نیتروژنی، در تولید اریترومایسین انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه تحقیقی با نمونه گیری منظم از متابولیت های تولید شده توسط سویه ساکاروپلی اسپورا اریترا در تهران انجام گرفت. پس از گذراندن مراحل اسپورزایی، بذردهی و تخمیر، تاثیر غلظت های مختلف پودر آب پنیر بر روی شاخص های مختلف مانند pH، وزن تر زیست توده، تغییرات ریخت شناسی سویه ساکارو پلی اسپورا اریترا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین غلظت اریترومایسین تولید شده با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده بیانگر تاثیر غلظت های مختلف پودر آب پنیر بر روی شاخص های تخمیر بود. استفاده از ترکیب کنجاله سویا و پودر آب پنیر باعث افزایش میزان تولید اریترومایسین، کاهش زمان تخمیر و در نتیجه کاهش هزینه های تولید گردید. غلظت بهینه منبع نیتروژنی در فرآیند تخمیر میکروبی به منظور تولید اریترومایسن معادل g/l 54 پودر آب پنیر به همراه  g/l 12 کنجاله سویا محاسبه شد. نتیجه گیری: پودر آب پنیر از جمله منابع ارزان قیمت نیتروژنی است و استفاده از آن می تواند ضمن کاهش هزینه ها، بازده تولید را افزایش داده و جایگزین مناسبی برای سایر منابع نیتروژنی در ابعاد صنعتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات