جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری شانکر پوستی گردو و بررسی بیماری‌زایی باکتری روی نهال و میوه نارس گردو در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

2 استادیار، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی دکتری، گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سابقه و هدف: بیماری شانکر پوستی گردو توسط باکتری برنریا نیگری فلوئنس ایجاد می گردد. این بیماری در سال‌های اخیر افزایش داشته است و در شرایط مناسب تهدید جدی برای درختان گردو محسوب می‌شود. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری شانکر پوستی گردو در استان لرستان و بررسی بیماری‌زایی باکتری روی میوه نارس گردو انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به‌صورت مقطعی-توصیفی بر روی تنه و شاخه های 105 درخت گردو دارای علایم شانکر پوستی در استان لرستان انجام شد. پس از خالص سازی و جداسازی، خصوصیات فنوتیپی جدایه ‏ها مورد بررسی قرار گرفت. سپس نتایج این خصوصیات توسط نرم‌افزار Ntsys-pc version 2.02 آنالیز شد. به منظور شناسایی دقیق تر سویه باکتریایی، از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز استفاده گردید. همچنین 5 جدایه باکتری به عنوان نماینده انتخاب و بیماری‌زایی آن‎ها بر روی میوه نارس و نهال گردو بررسی شد.
یافته‌ها: بر اساس خصوصیات فنوتیپی جدایه‎ها به عنوان برنریا نیگری فلوئنس تشخیص داده شدند. همچنین آنالیز عددی خصوصیات فنوتیپی در سطح تشابه 94 درصد، جدایه‌ها را به چهار گروه تقسیم نمود. در واکنش PCR، قطعه 255 جفت بازی در تمامی جدایه ها تکثیر گردید. در آزمون بیماری‌زایی، علایم به ‌صورت نقاط سیاه‌ رنگ همراه با ترشح شیرابه روی میوه ظاهر شدند.
نتیجه گیری: آزمون‌های فنوتیپی افتراقی، آزمون بیماری‌زایی بر روی میوه نارس گردو و استفاده از آغازگرهای اختصاصی، سریع‎ترین و مطمئن‎ترین روش برای تشخیص عامل بیماری است. مطالعه حاضر اولین گزارش وقوع این بیماری در استان لرستان و از اثبات بیماری‌زایی باکتری برنریا نیگری فلوئنس روی میوه گردو در ایران می‎باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات