بررسی ویژگی های بیوشیمیایی و مولکولی باکتری سینوریزوبیوم ملی لوتی جدا شده از ریشه گیاهان یونجه در دو منطقه از ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

2 استادیار، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

چکیده

سابقه و هدف: ریزوبیوم ها می توانند نیتروژن اتمسفری را تثبیت و مقدار قابل توجهی از نیتروژن موجود در خاک را تامین کنند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی ویژگی های بیوشیمیایی و مولکولی باکتری های بومی سینوریزوبیوم ملی لوتی جدا شده از گره ریشه گیاهان یونجه در دو منطقه آب و هوایی متفاوت و نیز شناسایی سویه های با کارائی بالا به عنوان کود زیستی انجام شد. 
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی، بوته های یونجه از مناطق مختلف استان های قم و خراسان جمع آوری شدند. باکتری ها با استفاده از آزمون های گره زایی، بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی شدند. منحنی رشد جدایه ها رسم و سپس با تلقیح باکتری ها به بذرهای یونجه، گیاهان از نظر میزان رشد مقایسه گردیدند و جدایه های با کارآیی بالاتر شناسایی شدند.
یافته ها: باکتری ها در محیط لیتموس میلک واکنش یکسانی نداشتند. همگی ژلاتیناز منفی بودند و تنها چند سویه توانستند نشاسته موجود در محیط را استفاده کنند. برخی قابلیت رشد در حضور ترکیبات هیدروفوب را داشتند. مانیتول، سوکروز و مالتوز بهترین منبع کربن برای رشد جدایه ها بودند. سویه های S22K، S36K از استان خراسان و S3Q وS12Q  از استان قم در مقایسه با سایر جدایه ها رشد گیاهان آزمون را بیشتر تقویت کردند.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که برخی باکتری های بومی سینوریزوبیوم ملی لوتی توانایی تجزیه نشاسته و توانایی رشد در حضور SDS را دارند. در میان جدایه ها، سویه های S22K و S3Q پتانسیل بهتری را برای استفاده به عنوان کود زیستی داشتند. این تحقیق می تواند گامی برای تولید کودهای زیستی در کشور باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات