تولید پروتئاز قلیایی توسط باسیلوس تیکیولنسس سویه FJSH2 جدا شده از فاضلاب کشتارگاه دام جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه زیست شناسی

2 کارشناس ارشد، دانشگاه پیام نور تهران، گروه بیوشیمی

3 کارشناس ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه زیست شناسی

4 مربی، دانشگاه پیام نور مرکز جیرفت، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: پروتئازها پرمصرف ترین آنزیم های صنعتی هستند که کاربردهای زیادی در زیست فناوری دارند. به طوری که حدود 60 درصد از بازار جهانی آنزیم های صنعتی را به خود اختصاص داده اند. پروتئازهای قلیایی به دلیل مقاوم بودن در pH قلیایی و حضور عوامل سورفاکتانت یا اکسیدکننده بسیار مهم می باشند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی سویه مولد پروتئاز از فاضلاب کشتارگاه دام جیرفت انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی نمونه های فاضلاب کشتارگاه دام شهرستان جیرفت انجام شد. سویه مولد پروتئاز در محیط اسکیم میلک آگار غربالگری گردید. ژن 16S rRNA با روش PCR تکثیر و سپس تعیین توالی گردید. پروتئاز با روش رسوب دهی با سولفات آمونیوم و کروماتوگرافی تعویض یونی به طور نسبی خالص سازی شد. در ادامه ویژگی های بیوشیمیایی پروتئاز تخلیص شده مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج تعیین توالی نشان داد که سویه جداسازی شده با قرابت 100 درصدی به باسیلوس تیکیولنسس تعلق دارد. پروتئاز تخلیص شده حداکثر فعالیت و پایداری را در pH معادل 9 و درجه حرارت 40 درجه سیلیسیوس نشان داد. مقادیر Km و Vmax بر اساس معادله لاین ویربرگ به ترتیب mg/ml 6.77 و U/ml/min 64.94 به دست آمد. پایداری پروتئاز در حضور حلال های آلی سیکلوهگزان و DMSO به میزان 1.8 و 2.4 برابر با افزایش همراه بود.
 نتیجه گیری : فعالیت و پایداری قابل توجه پروتئاز در شرایط قلیایی و در حضور حلال های آلی نشان دهنده پتانسیل قابل توجه این آنزیم برای استفاده در صنعت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات