اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز بر آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه بیوتکنو‌لوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنرکرمان

2 استادیار، گروه بیوتکنو‌لوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشجوی تخصص، گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4 استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان، سیستان و بلوچستان، گروه فنی و مهندسی

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به خاصیت ضد میکروبی نقره و افزایش این خاصیت در مقیاس نانو، می توان از آن در مبارزه با عوامل مختلف بیماری زا بهره برد. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات نقره سنتز شده با استفاده از تراوش های بذر علف هرز بر روی سویه های استاندارد آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی نانوذرات نقره با استفاده از تراوش های بذر علف هرز جغجغه سنتز شدند. نانوذرات سنتزی با استفاده از طیف سنجی ماورابنفش- مرئی، پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی گذاره مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذرات سنتز شده، از روش رقت سازی لوله ای استفاده شد.
یافته ها: سنتز نانوذرات نقره با آنالیز طیف سنجی ماورابنفش- مرئی و پراش اشعه ایکس تایید گردید. میکروسکوپ الکترونی سنتز نانوذرات نقره با قطری در محدوده 5 تا 35 نانومتر را نشان داد. کمترین غلظت مهارکنندگی برای باکتری های آسینتوباکتر بامانی و باسیلوس سرئوس به ترتیب 1.56 و 3.12 میکروگرم بر میلی لیتر و کمترین غلظت باکتری کشی 3.12 و 6.25 میکروگرم بر میلی لیتر گزارش شد.
نتیجه گیری: سنتز زیستی با استفاده از تراواش های بذر علف هرز جغجغه روشی بسیار کم هزینه و بدون نیاز به مصرف انرژی است. توانایی استفاده از علف هرز جغجغه در سنتز نانو ذرات نقره باعث می شود که بتوان از این گیاه که مصرف مفیدی ندارد،  به عنوان یک منبع زیستی مفید برای سنتز نانو ذرات نقره در مقیاس صنعتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات