بررسی فراوانی و ارتباط ژن های tetA، tetB، tetC، cat3 و floR با مقاومت چند دارویی در سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از پنیرهای سنتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، گروه میکروب شناسی

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، شهرکرد

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، گروه بهداشت مواد غذایی

چکیده

سابقه و هدف: باکتری سالمونلا یکی از اعضای خانواده انتروباکتریاسه است. یکی از منابع زیست این باکتری فرآورده های لبنی مانند پنیر می باشد. این مطالعه با هدف جداسازی سالمونلا انتریتیدیس از پنیر های سنتی جمع آوری شده از استان چهارمحال و بختیاری و بررسی فراوانی ژن های مرتبط با ایجاد مقاومت دارویی انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی، تعداد 100 نمونه پنیر سنتی از سطح استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری گردید. به منظور جداسازی و شناسایی سالمونلا از روش های کشت باکتریایی و آزمون های بیوشیمیایی بهره گرفته شد. به منظور تشخیص جنس سالمونلا، تشخیص مستقیم سالمونلا انتریتیدیس در نمونه ها و بررسی فراوانی ژن های tetA، tetB، tetC، cat3 و  floR از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز استفاده گردید. برای ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی از روش انتشار دیسک استفاده شد. یافته ها: در مجموع از 100 نمونه مورد مطالعه 32 (32%) نمونه آلوده به جنس سالمونلا بودند. از این تعداد نیز 10 (31.25%) نمونه به عنوان سالمونلا انتریتیدیس شناخته شدند. در میان ژن های مورد مطالعه بیشترین فراوانی مربوط به tetC بود (70%). بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به تتراسایکلین (100%) و بیشترین حساسیت نسبت به سفوتاکسیم (100%) مشاهده گردید. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ژن های ایجاد کننده مقاومت دارویی در سالمونلا انتریتیدیس فراوانی بسیار بالایی دارد. به طوری که مقاومت آنتی بیوتیکی بسیار زیاد نسبت به آنتی بیوتیک های تتراسایکلین و کلرامفنیکل می تواند به دلیل وجود ژن های مقاومت نسبت به آن ها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. Stevens M, Humphrey T, Maskell D. Molecular insights into farm animal and zoonotic Salmonella infections. Phil Trans R Sac B. 2009; 364: 2709-2723.
2. Hammad AM, Ishida Y, Shimamoto T. Prevalence and molecular characterization of ampicillin-resistant Enterobacteriaceae isolated from traditional Egyptian Domiati cheese. J Food Protect. 2009; 3: 624-630.
3. Van Boxstaela S, Dierickc K,  Van Huffela X,  Uyttendaeleb M, Berkvensd D,  Hermane L, Bertrandf S, Wildemauweg C, Catryh B, Butayei P, Imberechtsi H. Comparison of antimicrobial resistance patterns and phage types of Salmonella typhimurium isolated from pigs, pork and humans in Belgium between 2001 and 2006. Food Res Int. 2012; 45(2): 913-918.
4. Murray P, Rosenthal K, A Falr M. Microbiology Murray. Khosravi with publishing Dibaj. ISBN 978-600-5523-77-5, 2009.
5. Heithoff  DM,  Shimp  WR,  lau  PW,  Badie  G,  Enioutina  EY, Daynes RA, Barbara RA, Byrne A, House J, Mahan MJ. Human Salmonella clinical isolates distinct from those of animal origin. Appl Environ Microbiol. 2008; 10: 1757–1766.
6. Clark MA, Barret EL. The phs gene and hydrogen sulfide production by Salmonella typhimurium. J Bacteriol. 1987; 169(6): 2391–2397.
7. Escobar D, Clark S, Ganesan V, Repiso L, Waller J, Harte F. High-pressure homogenization of raw and pasteurized milk modifies the yield, composition, and texture of queso fresco cheese. J Dairy Sci. 2011; 94(3): 1201-1210.
8. Nisiotoua A, Chorianopoulosb NG, Gounadakic A, Panagouc EZ, Nychasc GJE. Effect of wine-based marinades on the behavior of Salmonella typhimurium and background flora in beef fillets. Int J Food Microbiol. 2013; 164(3): 12-19.
9. Johny AK, Hoagland T, Venkitanarayanan K. Effect of sub inhibitory concentrations of plant-derived molecules in increasing the sensitivity of multidrug-resistant Salmonella enterica serovar Typhimurium DT104 to antibiotics.  Foodborne Pathog Dis. 2010; 7(10): 1165-1170.
10. Doosti A, Mokhtari-Farsani A. Study of the frequency of Clostridium difficile tcdA, tcdB, cdtA and cdtB genes in faces of Calves in south west of Iran. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2014; 13(21): 1-6.
11. Sharifzadeh A, Doosti A, Mokhtari-Farsani A. Study of multiple-drug resistance transfer factors from isolated E. coli of poultry farms to Salmonella typhimurium. Adv Life Sci. 2014; 4(3): 174-177.
12. Galan JE, Zhou D. Striking a balance: modulation of the actin  cytoskeleton  by  Salmonella.  Proc Natl Acad Sci. 2000;  97: 8754-8761.
13. Foley SL, Lynne AM. Food animal-associated Salmonella challenges: Pathogenicity and antimicrobial resistance. J Animal Sci. 2007; 86: 173-187.
14. Mazrek J, Pusz P, Bok E. Stosik M, Chudzik K. The phenotypic and genotypic characteristics of antibiotic resistance in Escherichia coli populations isolated from farm animals with different exposure to antimicrobial agents. Polish J  Microbiol. 2013; 62 (2): 173-179.
15. Polotsky Y, Dragunsky E, Khavin T. Morphologic evaluation of the pathogenesis of bacterial enteric infection. Crit Rev Microbiol. 1994; 20(3): 161-208.
16. Centers for disease control. outbreak of  Salmonella serotype enteritidis infection associated with easting shell eggs. United States, 1999-2001.MorbM Ortal Wkly Rep. 2003; 51:1149-1152.
17. Ahmeda AM, Shimamotob T, Shimamoto T. Characterization of integrons and resistance genes in multidrug-resistant Salmonella enterica isolated from meat and dairy products in Egypt. Int J Food Microbiol. 2014; 189: 39-44.
18. Li H, Xu H, Zhou Y, Zhang J, Long C, Li S, Chen S, Zhou JM, Shao F. The phosphothreonine lyase activity of a bacterial type III effector family. Science. 2007; 315: 1000-1003.
19. Coynault C, Robbe-Saule V, Popoff MY, Norel F. Growth phase and SpvR regulation of transcription of Salmonella typhimurium spv ABCD virulence genes. Microb Pathog. 1992; 13: 133-143.
20. Gentle A, Anastasopoulos F, Mc Brien NA. High resolution semi quantitative real time PCR without the use of a standard curve. Bio Techniques. 2001; 31: 502-508.
21. Aoust JY. Pathogenicity of foodborne Salmonella. Int J Food Microbiol. 1991; 2: 17-40.
22. Akiyama T, Presedo J, Khan A. The tetA gene decreases tigecycline sensitivity of Salmonella enterica isolates. Int J Antimicrob Agents. 2013:42(2): 133-140.
23. Van Boxstael S, Dierick K, Van Huffel X, Uyttendaele M, Berkvens D, Herman L, Bertrand S, Wildemauwe C, Catry B, Butaye P, Imberechts H. Comparison of antimicrobial resistance patterns and phage types of Salmonella typhimurium isolated from pigs, pork and humans in Belgium between 2001 and 2006. Food Res Int. 2012; 45: 913-918.