تجزیه زیستی فرمالدئید توسط باکتری جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ پارس نگین نما در استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، گروه میکروب شناسی

2 کارشناس ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: فرمالدئید ترکیبی سمی و خطرناک است و به عنوان یکی از عوامل سرطان زا و جهش زا در موجودات مطرح می باشد. از میان روش های حذف آلودگی، زیست پالایی به کمک فرآیندهای میکروبی با کمترین مقدار انرژی، ماده شیمیایی و زمان قادر به تبدیل آلاینده ها به مواد غیر سمی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی تجزیه بیولوژیکی فرمالدئید توسط باکتری جدا شده از پساب کارخانه تولید رنگ پارس نگین نما انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی، نمونه برداری از پساب کارخانه تولید رنگ انجام شد. برای جداسازی باکتری ها از محیط های کشت MSM و CM استفاده گردید. وبژگی های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی باکتری مورد بررسی قرار گرفت. توانایی تجزیه بیولوژیکی در محیط MSM حاوی فرمالدئید با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در جذب نوری 600 نانومتر بررسی شد. سویه جداسازی شده با بیشترین قابلیت تجزیه زیستی، با روش مولکولی بر اساس تعیین توالی ژن 16S rRNA مورد شناسایی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بهترین جدایه تجزیه کننده فرمالدئید یک سویه جدید با نام باسیلوس اس پی. صفا تنکا است که می تواند در مدت 48 ساعت 1500 ppm  فرمالدئید را در محیط MSM agar و  2000 ppm  فرمالدئید را در MSM broth تجزیه نماید.  نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تأیید کننده اهمیت و کارایی باکتری ها در راستای پالایش آلودگی فرمالدئید از محیط های آلوده به این ترکیب می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات