بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، گروه میکروب شناسی

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: عفونت دستگاه تنفسی یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در جهان است که در اثر التهاب حاد دستگاه تنفس فوقانی توسط حمله باکتری هایی مانند استافیلوکوکوس اورئوس به این قسمت ایجاد می گردد. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژن کواگولاز استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از عفونت های دستگاه تنفسی در شهرکرد می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 200 نفر از افراد مشکوک به عفونت های دستگاه تنفس فوقانی مراجعه کننده به کلینیک امام علی شهرستان شهرکرد صورت گرفت. از محیط های بلاد آگار و مانیتول سالت آگار برای کشت نمونه ها استفاده شد. کلنی های مشکوک توسط آزمون های میکروب شناسی شناسایی شدند. در نهایت پس از استخراج DNA، محصول PCR در حضور آنزیم AluI مورد هضم آنزیمی واقع گردید و ژنوتیپ ژن کواگولاز به روش RFLP تعیین شد.
یافته ها: در مجموع 60 نفر (30 %) از افراد مورد بررسی به استافیلوکوکوس ‌اورئوس آلوده بودند. 42 جدایه دارای باند 970 جفت بازی و 18 جدایه دارای باند 730 جفت بازی بودند. پس از هضم محصول PCR با آنزیم AluI ، در 42 جدایه سه باند 160، 320 و 490 جفت باز (ژنوتیپ I)، در 16 جدایه دو باند 240 و 490 جفت باز (ژنوتیپ VIII) و در 2 جدایه دو باند 320 و 410 جفت باز (ژنوتیپ IX) مشاهده گردید.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهد که جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت جدا شده از عفونت دستگاه تنفسی در شهرکرد بیشتر متعلق به ژنوتیپ نوع I می باشند که می تواند منبع بالقوه ای برای انتشار این ژنوتیپ در جامعه محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات