تشخیص سریع و آسان لیستریا منوسیتوژنز در نمونه های ادرار زنان به کمک واکنش زنجیره ای پلی مراز و پروب فلئورسنتی ژن hly A

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، انستیتو پاستور ایران، بخش بیولوژی مولکولی، گروه میکروب شناسی

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: لیستریا منوسیتوژنز یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت بدون علامت دستگاه ادراری-تناسلی است  که می تواند موجب عفونت نوزادان و مرگ جنین شود. با توجه به چالش های ناشی از کشت این باکتری، این پژوهش با هدف تشخیص لیستریا در ادرار به کمک واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از پروب فلوئورسنتی انجام شد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 100 نمونه ادرار بیماران مراجعه کننده به مرکز تخصصی زنان و زایمان در شهرهای لارستان و جهرم انجام شد. ابتدا با استفاده از سویه استاندارد حساسیت تکنیک مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس پروب ژن hly‌A طراحی و با استفاده از واکنش زنجیره ای پلی مراز، میزان فلوئورسنت با دستگاه ردیاب فلوئورسنت تعیین گردید.
یافته ها: با استفاده از سنجش FLASH-PCR محدوده ردیابی 5 تا 10 ژن باکتری در هر واکنش تعیین شد. از مجموع 100 نمونه بالینی، در 30 مورد (30%) با استفاده از پروب فلئورسنتی ژن hly‌A لیستریا شناسایی گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که برای شناسایی مولکولی  لیستریا، پروب فلورسنتی سرعت، حساسیت و ویژگی بالایی دارد و می تواند جایگزین مناسبی برای الکتروفورز باشد. از این رو با توجه به دقت و غیر تهاجمی بودن این روش، انجام مطالعات گسترده تر به منظور پایش لیستریا در نمونه های بالینی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات