شناسایی مولکولی سروتیپ های ویروس عامل برونشیت عفونی در جوجه های گوشتی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه دامپزشکی

چکیده

سابقه و هدف: ویروس برونشیت عفونی متعلق به خانواده کرونا ویریده عامل بیماری برونشیت عفونی ماکیان است. این بیماری به شدت واگیردار بوده و موجب تلفات بالا و خسارات اقتصادی گسترده در صنعت پرورش طیور می گردد. این مطالعه با هدف ارزیابی فراوانی سروتایپ های ویروس برونشیت عفونی در گله های گوشتی مرغداری های اطراف رشت انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی بر روی نمونه های نای و ریه جوجه های گوشتی از 50 گله مختلف از مرغداری های گوشتی اطراف شهرستان رشت انجام شد. در ابتدا نمونه های مثبت برونشیت عفونی با روش RT-PCR شناسایی شدند. سپس سروتیپ این جدایه ها با واکنش nested PCR اختصاصی تیپ های ماساچوست و 793B تعیین گردید. یافته ها: از 50 نمونه مورد بررسی 32 نمونه (64%) آلوده به برونشیت عفونی بودند. واکنش nested PCR نشان داد که 10 مورد (31.25 درصد) از نمونه های مثبت برونشیت عفونی آلوده به سروتیپ 793B و 22 نمونه (68.75 درصد) آلوده به سروتیپ ماساچوست بودند. نتیجه گیری: واکسن H120 سروتیپ ماساچوست تنها محافظت نسبی در برابر سایر سروتیپ ها ایجاد می کند. حضور سروتیپ 793B در منطقه ضرورت وارد کردن این سروتیپ در ترکیب با سروتیپ ماساچوست در برنامه واکسینایسون را به منظور ایجاد ایمنی مناسب در گله ها مشخص می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات