بررسی تولید شیرین کننده زایلیتول توسط کاندیدا گوئیلیرموندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

3 استاد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: زایلیتول یک پلی الکل پنج کربنه با قدرت شیرین کنندگی بالاست. تولید بیوتکنولوژیکی زایلیتول با استفاده از میکروارگانیسم ها به ویژه مخمر ها از نظر زیست محیطی ایمن است و به عنوان جایگزینی برای روش شیمیایی مورد مطالعه قرار می گیرد. این مطالعه با هدف بررسی تولید این شیرین کننده طبیعی از زایلوز، توسط سویه مخمری کاندیدا گوئیلیرموندی جداسازی شده از گرده گل آهار انجام شد.
مواد و روش ها: به منظور جداسازی سویه مخمری تولیدکننده زایلیتول از محیط کشت یست پپتون زایلوز (YePX) استفاده گردید. زایلیتول تولید شده توسط مخمر جداسازی شده از گرده گل آهار، با روش های کروماتوگرافی لایه نازک و با استفاده از کیت  اختصاصی شناسایی و تایید شد. همچنین به منظور شناسایی مولکولی سویه مخمر از روش PCR استفاده گردید. مقدار زایلیتول نیز با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC) اندازه گیری شد.
یافته ها: سویه مخمری تولیدکننده زایلیتول با موفقیت از گرده گل آهار جداسازی شد. با روش مولکولی مشخص گردید که به گونه کاندیدا گوئیلیرموندی تعلق دارد. این مخمر توانست پس از گذشت 72 ساعت مقدار 24.67 گرم بر لیتر زایلیتول را از 40 گرم بر لیتر زایلوز تولید نماید.
نتیجه گیری: در این بررسی زایلیتول توسط سویه مخمری کاندیدا گوئیلیرموندی جداسازی شده از طبیعت تولید گردید. با توجه به خواص ارزشمند زایلیتول و با در نظر گرفتن معایب روش شیمیایی تولید زایلیتول، می توان از این شیرین کننده طبیعی به عنوان جایگزین قند در صنایع شیمیایی، غذایی و دارویی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات