طراحی کنترل داخلی به منظور تشخیص مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس در روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس، گروه میکروب شناسی

2 کارشناس ارشد، موسسه ایرانیان ژن فناور، تهران

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: سل به عنوان دومین علت مرگ و میر ناشی از عفونت شناخته شده است. روش های مولکولی مانند PCR، تکنیک های مناسبی برای شناسایی مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس (MTB) هستند. بروز نتایج متفاوت در آزمایشگاه های مختلف، از معایب این تکنیک مولکولی است. این مطالعه با هدف طراحی، ساخت و کاربرد کنترل داخلی در روش PCR به منظور تشخیص MTB انجام شد.
مواد و روش ها: به منظور ساخت کنترل داخلی ویژه MTB ، ابتدا پرایمرهای ویژه آزمون PCR برای تشخیص مولکولی بهینه و سپس حساسیت و ویژگی آن مشخص گردید. پرایمرهای مرکب (Composite Primer) برای IC-MTB نیز طراحی، تکثیر و سپس کلون شد. IC-MTB تکثیر شده در پلاسمید pTZ57R الحاق و در باکتری اشریشیا کلی JM107 ترانسفورم و کلون گردید. تعداد حداقل IC در هر واکنش PCR از طریق رقیق سازی و همچنین طیف پاسخ PCR همراه با کنترل داخلی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: اندازه محصول تشخیصی MTB با پرایمرهای اختصاصی آن برابر با 245 جفت باز و محصول IC-MTB برابر با 660 جفت باز بود. که از نظر اندازه، اختلاف مطلوب را با هم دارند. تعداد حداقل IC در هر واکنش 1000 عدد تعیین شد. حداقل و حداکثر حساسیت روش PCR همراه با IC برای DNA باکتری مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس بین 10 میلیون تا 10 باکتری محاسبه گردید. در ارزیابی ویژگی با عوامل مختلف نیز هیچ محصول ناخواسته ای مشاهده نشد.
نتیجه گیری: استفاده از یک کنترل داخلی در روش PCR می تواند خطاها را در آزمون تشخیص مولکولی مایکوباکتریوم توبرکیلوسیس شناسایی نماید. در واقع تکثیر IC نشان دهنده انجام صحیح تمامی مراحل تکثیر و تشخیص می باشد.

کلیدواژه‌ها