همسانه سازی و بیان ژن کد کننده آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنیفورمیس و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم نوترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: آلفا آمیلاز یک اندونوکلئاز می باشد که با شکستن پیوند داخلی آلفا 1 و 4 آمیلوز، آمیلوپکتین و گلیکوژن را هیدرولیز می نماید. امروزه گونه های مختلف جنس باسیلوس منبع مهمی در تولید این آنزیم به شمار می روند. این مطالعه با هدف همسانه سازی و بیان ژن کد کننده آلفا آمیلاز (amyS) از باکتری باسیلوس لیکنیفورمیس و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی آنزیم نوترکیب انجام شد. مواد و روش ها: توالی ژن مربوط به آنزیم آلفا آمیلاز با استفاده از روش واکنش‌ زنجیره ای پلی مراز در باسیلوس ردیابی و جداسازی گردید. قطعات مورد نظر در ناقل بیانیpET-26b(+)  وارد شدند. پس از توالی یابی قطعات، ناقلین نوترکیب به باکتری بیانی اشرشیا کلی BL21(DE3) منتقل و بیان شدند. به منظور خالص سازی آنزیم نوترکیب از فیلتر آمیکون و کیسه دیالیز استفاده شد. برای اندازه گیری فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز از روش دی نیترو سالیسیلیک اسید استفاده گردید. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان دهنده بیان فراوان آنزیم آلفا آمیلاز در سیستم های بیانی غیر از خود باکتری باسیلوس بود. بر اساس الکتروفورز بر روی ژل SDS-PAGE، وزن مولکولی آنزیم نوترکیب معادل 54 کیلو دالتون گزارش گردید. همچنین آنزیم دارای فعالیت نسبی 4.77 واحد در میلی لیتر بود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیانگر بیان فراوان این آنزیم در سیستم های بیانی دیگر می باشد. اهمیت این سیستم به دلیل وجود پروموتر قوی T7 است. به دلیل بیان ترشحی آنزیم مورد نظر و در نتیجه تاخوردن صحیح و حفظ فعالیت آنزیم، استفاده از این سیستم در مقیاس صنعتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات