ارزیابی اثرات آنتاگونیسمی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی انتروباکترکوانی جداسازی شده از گیاهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدلاهیجان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه بیماری شناسی گیاهی

چکیده

سابقه و هدف: انتروباکتر در خاک، آب، فاضلاب و گیاهان یافت می شوند. لاکتوباسیلوس ها بخش مهمی از فلور طبیعی مجاری گوارشی، تناسلی، تنفسی انسان و حیوانات را تشکیل می دهند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات آنتاگونیسمی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی انتروباکتر کوانی جداسازی شده از گیاه باقلا انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ابتدا نمونه های گیاهی بر روی محیط انتخابی و اختصاصی King B کشت داده شدند. انتروباکتر کوانی جداسازی شده به کمک آزمون های بیوشیمیایی و مولکولی تایید گردید. سپس اثرات آنتاگونیسمی باکتریوسین های جدا شده از لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر روی انتروباکتر کوانی به روش انتشار چاهک بر اساس pH مورد بررسی قرارگرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که قطر هاله عدم رشد تشکیل شده لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر روی انتروباکتر کوانی در دامنه های مختلف pH  نسبت به لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بیشتر می باشد. همچنین لاکتوباسیلوس های مورد بررسی بیشترین هاله عدم رشد را در 4 pH نشان دادند.
نتیجه گیری: با توجه به نقش آنتاگونیستی باکتری های اسید لاکتیک در مهار انتروباکتر کوانی، استفاده از آن به عنوان عامل کنترل زیستی به منظور  مبارزه با باکتری های بیماری زای گیاهان پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات