ایجاد سازواره ژنی گلوکاناز باکتری باسیلوس سوبتیلیس در اشریشیا کلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

چکیده

سابقه و هدف: غلات به عنوان تغذیه اصلی طیور مطرح می باشد. غلات دارای میزان قابل توجهی پلی‌ساکارید غیرنشاسته‌ای (NSP) محلول می‌باشند. NSP منجر به افزایش اثرات منفی و ناسازگاری در طیور می‌شوند. مکمل آنزیمی بتاگلوکاناز با تجزیه‌ پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای ویسکوزیته محتویات هضمی دستگاه گوارش را کاهش می‌دهد و جذب روده‌ای را بالا می‌برد. این مطالعه با هدف ایجاد سازواره‌ ژنی گلوکاناز باکتری باسیلوس سوبتیلیس در باکتری اشریشیا کلی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی و روش واکنش زنجیره‌ای پلی مراز توالی کامل ژن گلوکاناز از باکتری باسیلوس سوبتیلیس تکثیر شد. پس از خالص سازی، ژن bgl با استفاده از روش T/A Cloning در وکتور pGEM کلون گردید. سپس ساختار پلاسمیدی pGEM-bgls در باکتری اشریشیا کلی سویه Top-10 ترانسفورم شد. باکتری ترانسفورم شده به محیط جامد LB محتوی آمپی سیلین (100 میکروگرم در هر میلی لیتر) منتقل شد. پلاسمید نوترکیب ترانسفورم شده در اشریشیا کلی سویه Top-10 و کلنی های حاوی پلاسمید به روش PCR انتخاب شد. تایید نهایی سازواره حاصل به روش هضم آنزیمی صورت گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که همسانه‌سازی ژن گلوکاناز در باکتری اشریشیا کلی به درستی صورت گرفته است. واکنش زنجیره‌ای پلی مراز همسانه سازی ژن 767 جفت بازی گلوکاناز را تایید نمود. نتیجه گیری: این پژوهش با ساخت سازواره ژنی گلوکاناز از باکتری باسیلوس سوبتیلیس و کلون کردن آن در باکتری اشریشیا کلی می‌تواند کاندیدای جدیدی در تولید پروبیوتیک برای دام و طیور معرفی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات