شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، بخش میکروب شناسی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی-شیراز

3 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: اشریشیا کلی مهمترین عامل ایجاد اسهال گوساله ها در روزهای اول زندگی می باشد. از مهمترین راهبردهای کنترل و پیشگیری از این بیماری واکسیناسیون مادران بارداراست که به واسطه خوراندن آغوز به نوزاد انجام می شود. این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی باکتری اشریشیا کلی K99 و ارزیابی تیتر سرمی آن در حیوان آزمایشگاهی انجام شد. مواد و روش ها: این پژوهش به صورت تجربی بر روی حیوان آزمایشگاهی رت انجام گرفت. در ابتدا از روش Multiplex PCR برای شناسایی ژن های عوامل بیماریزایی K99 ، F41 و STa استفاده شد. پس از کشت باکتری در محیط کشت مینکای مایع، با افزودن فرمالین 0.4 درصد غیر فعال گردید. آنتی ژن حاصل پس از شستشو با PBS و سانتریفیوژ آماده سازی گردید. میزان تقریبی آنتی ژن برای تزریق به رت در 2 دوزCUF/ml  710 و 109 تنظیم شد. گروه آزمون، آنتی ژن را در دو نوبت همراه با اجوانت آلوم به صورت زیر پوستی دریافت کردند. گروه کنترل نیز همه موارد به جز آنتی ژن را دریافت نمودند. خون گیری تا هشت هفته صورت گرفت و تیتر آنتی بادی در سرم ها تعیین شد. یافته ها: رت های ایمن شده افزایش تیتر از هفته چهارم تا انتهای هفته هفتم را نشان دادند. میانگین عیارآنتی بادی های سرمی رت های ایمن شده به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود. اما در گروهی که دوز بالاتری از آنتی ژن را دریافت کرده بودند، عیارآنتی بادی بیشتر از گروه دیگر بود. اما سرعت کاهش عیار آنتی بادی هر دو گروه هم زمان و در پایان هفته هفتم مشاهده گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از دوز بالاتر آنتی ژن تزریقی باعث افزایش میزان عیارآنتی بادی و ایمنی پایدارتر می شود. بنابراین برای القای پاسخ ایمنی در بدن حیوان کارآمدتر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات