جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس تولید کننده لانتی بیوتیک از خاک و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کازرون، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: لانتی بیوتیک ها آنتی بیوتیک های پپتیدی کوچکی هستند که بسیاری از باکتری های گرم مثبت علیه دیگر باکتری ها تولید می نمایند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باسیلوس های تولید کننده لانتی بیوتیک از خاک و همچنین ارزیابی شرایط بهینه تولید و فعالیت ضد باکتریایی لانتی بیوتیک تولیدی انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه بنیادی نمونه ها از خاک مزارع لوبیا سبز در استان فارس جمع آوری گردیدند. سلول های رویشی با روش پاستوریزه کردن از بین برده شدند. کلنی های گرم مثبت اسپوردار انتخاب شدند. شیرابه کشت مایع باکتری، به منظور بررسی قابلیت تولید لانتی بیوتیک با روش انتشار از چاهک مورد آزمایش قرار گرفت. کلنی های مناسب با قابلیت تولید لانتی بیوتیک انتخاب و با روش های بیوشیمیایی و مولکولی شناسایی گردیدند. همچنین تولید لانتی بیوتیک در دما و دامنه های مختلف pH  مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: پس از تعیین توالی، سویه جداسازی شده به عنوان باسیلوس تویوننسیس تشخیص داده شد. بیشترین میزان تولید لانتی بیوتیک پس از 24 ساعت گرماگذاری در دمای 30 درجه سیلیسیوس و در 7 pH انجام گرفت. نتایج نشان داد که حضور گلوکز و پپتون با غلظت یک درصد می تواند تولید لانتی بیوتیک را بهبود بخشد. همچنین لانتی بیوتیک خالص سازی شده بر تعدادی از باکتری های گرم مثبت دارای اثر ممانعت کنندگی از رشد بود. نتیجه گیری: با توجه به توانایی مطلوب سویه جداسازی شده در تولید لانتی بیوتیک، انجام مطالعات گسترده تر به منظور شناسایی دقیق تر لانتی بیوتیک تولیدی برای کاربردهای دارویی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات