ردیابی و تعیین جایگاه تاکسونومیک باکتری همزیست ولباکیا در کرم گلوگاه انار در استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، گروه حشره شناسی

2 استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، زرقان

3 استاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، فارس، گروه حشره شناسی

چکیده

سابقه و هدف: کرم گلوگاه انار، لارو شب پره اکتومیلویس سراتونیا می باشد که از مهم ترین آفات انار محسوب می گردد. در حال حاضر هر گونه عملیات سم پاشی بر علیه این آفت فاقد نتیجه بود است. یکی از روش های کنترل استفاده از عوامل بیولوژیک مانند ایجاد تغییرات تولید مثلی توسط باکتری ولباکیا است. این مطالعه با هدف ردیابی باکتری همزیست ولباکیا در کرم گلوگاه انار و تعیین جایگاه تاکسونومیکی آن در استان فارس انجام شد.  مواد و روش ها: در این پژوهش به صورت تصادفی 100 نمونه از انارهای آلوده مناطق مختلف استان فارس جمع آوری گردید. پس از استخراج DNA  از تخمدان حشره، به منظور ردیابی و وجود باکتری همزیست ولباکیا از روش PCR استفاده شد. پس از تعیین توالی قطعه حاصل و مقایسه آن با توالی های موجود در بانک ژن جهانی، جایگاه تاکسونومیکی ولباکیا با استفاده از نرم افزارهای ‍ClustalX وTreeView  تعیین گردید. یافته ها: در این مطالعه تنها یک جمعیت از شیراز آلودگی به ولباکیا را نشان داد. پس از تکثیر ژن wsp، محصول یک قطعه 513 جفت بازی بود که به دنبال تعیین توالی با شماره دسترسی KF007903 در بانک جهانی ژن ثبت گردید. با مقایسه توالی به دست آمده و توالی موجود در بانک ژنی مشخص گردید که این باکتری در زیر گروه Fur8 از گروه B  متعلق به ولباکیا پیپینتیس قرار دارد. نتیجه گیری: مطالعه حاضر اولین گزارش وجود ولباکیا در کرم گلوگاه انار در ایران و جهان می باشد. از آنجایی که نمونه برداری در فاصله زمانی تیر تا شهریور ماه انجام پذیرفته است، بنابراین شیوع کم باکتری ولباکیا در مناطق مورد بررسی را می توان به احتمال اثر دما به عنوان یک عامل بازدارنده رشد باکتری در حشرات نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات