بررسی تجزیه زیستی نفت خام توسط آلکانی‌ورراکس دیزلولی: سویه جداسازی شده از رسوبات منطقه ساحلی خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه میکروب شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم

2 استادیار، گروه میکروب شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون

3 استاد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

4 مربی، گروه میکروب شناسی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم

5 کارشناس ارشد، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عسلویه، بخش بهداشت- ایمنی و محیط زیست

چکیده

سابقه و هدف: آلودگی‌های نفتی، یکی از مشکلات عمده تهدید کننده محیط زیست به شمار می روند. امروزه روش تجزیه زیستی با استفاده از باکتری‌های بومی تجزیه کننده هیدروکربن به دلیل مناسب بودن از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مورد توجه می باشد. آلکانی‌ورراکس به عنوان یک باکتری تجزیه کننده هیدروکربن در محیط های دریایی آلوده به نفت خام شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی توانایی تجزیه زیستی نفت خام توسط آلکانی‌ورراکس دیزلولی، جداسازی شده از رسوبات منطقه ساحلی خلیج فارس انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه بنیادی کاربردی، ابتدا عمل جداسازی و غنی سازی باکتری تجزیه کننده نفت از رسوبات منطقه ساحلی خلیج فارس انجام گرفت. باکتری جداسازی شده، با روش شناسایی مولکولی مبتنی بر توالی 16S rRNA شناسایی گردید. توانایی تجزیه زیستی سویه جداسازی شده، در غلظت های مختلف نفت خام مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: با استفاده از روش شناسایی مولکولی باکتری جداسازی شده به عنوان آلکانی‌ورراکس دیزلولی شناسایی گردید. این باکتری در مدت زمان کمتر از 1 دقیقه به صورت پایدار قادر به متلاشی کردن قطرات نفت بود. نتایج نشان داد که در غلظت 1، 2.5 و 5 درصدی نفت خام‌، میزان تجزیه زیستی به ترتیب 68.37 ، 67.97 و 13.2 درصد می باشد.
نتیجه‌گیری: از آنجایی‌که جنس آلکانی‌ورراکس، یک باکتری بومی محیط های دریایی آلوده به هیدروکربن می‌باشد و توانایی آن در تجزیه زیستی نفت خام ثابت شده است، استفاده از این باکتری برای رفع آلودگی های نفتی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات