جداسازی و شناسایی مولکولی لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، دانشکده علوم زیستی, گروه میکروب شناسی

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: باکتری لیزنی باسیلوس باکتری اندوفتیک است که از گیاه در برابر شرایط فیزیولوژیکی و زیست محیطی حفاظت می نماید. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری اندوفیت لیزنی باسیلوس ماکروئیدس از ریشه گندم و بررسی فعالیت ضد قارچی آن علیه گونه های تریکودرمایی انجام شد. مواد و روش ها: به منظور جداسازی باکتری های اندوفتیک از عصاره ریشه و ساقه گندم های کشت شده در مناطق مختلف استان مازندران و گلستان استفاده گردید. فعالیت ضد قارچی آن ها با روش کشت متقابل بر روی محیط سیب زمینی دکستروز آگار(PDA) مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از استخراج DNA ژنومی، از روش PCR به منظور تکثیر ژن16S rRNA  استفاده گردید. به منظور شناسایی دقیق باکتری جداسازی شده، محصول PCR تعیین توالی و ترادف بازی آن BLAST گردید. یافته ها: باکتری جداسازی شده قادر به مهار رشد قارچ های بیوکنترلی بود. نتایج تعیین توالی نشان داد که باکتری جداسازی شده متعلق به جنس لیزنی باسیلوس است و شباهت 99 درصدی به گونه لیزنی باسیلوس ماکروئیدس W1 دارد. نتیجه گیری: این مطالعه اولین گزارش جداسازی لیزنی باسیلوس از گیاه تحت عنوان اندوفتیک است. باکتری اندوفیت جداسازی شده در این بررسی می تواند به منظور استخراج، شناسایی و به کارگیری متابولیت های مهاری آن در طراحی و تولید داروهای ضد قارچی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات