جداسازی و بررسی هویت مولکولی مایکوپلاسما هومینیس دستگاه تناسلی زنان و مردان نابارور در کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات سیرجان، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان، گروه میکروب شناسی

3 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه علوم پایه

4 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گروه زنان و مامایی

چکیده

سابقه و هدف: مایکوپلاسماها یکی از عوامل میکروبی ناباروری در انسان می باشند. مایکوپلاسماهای تناسلی اثرات مخربی بر اندام های تناسلی داشته و موجب اختلالات باروری و مرگ نوزادان می گردند. این مطالعه با هدف تعیین هویت مولکولی مایکوپلاسما هومینیس جدا شده از دستگاه تناسلی زنان و مردان نابارور در کرمان انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی بر روی 100 زن و 100 مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کرمان به مدت 6 ماه به صورت هدف دار انجام شد. نمونه های مایع منی و سواپ واژینال برای بررسی وجود مایکوپلاسما هومینیس با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز مورد آزمایش قرار گرفتند. محصول PCR نمونه های مثبت برای تعیین هویت مولکولی انتخاب گردیدند. همردیف کردن توالی نمونه ها با استفاده از نرم افزار MEGA 5 و با روش Neighbor-joining انجام گرفت.
یافته ها: در این مطالعه 45 درصد از نمونه های مردان آلوده به جنس مایکوپلاسما بودند. از این میان فراوانی گونه مایکوپلاسما هومینیس 33 درصد بود. همچنین 43 درصد از نمونه های زنان آلوده به جنس مایکوپلاسما بودند. از این میان فراوانی گونه مایکوپلاسما هومینیس 41.8 درصد بود. آنالیز توالی های مایکوپلاسما هومینیس های جدا شده نشان داد که جدایه ها در 5 دودمان کاملاً مجزا قرار می گیرند.
نتیجه گیری: در این پژوهش مایکوپلاسما هومینیس به عنوان مهم ترین عامل میکروبی مایکوپلاسمایی ناباروری در جامعه آماری مورد مطالعه مطرح بود. تجزیه و تحلیل توالی نوکلئوتیدی جدایه ها، تشابه ژنوتیپی بسیار ناچیزی را بین برخی از جدایه ها نشان داد. در نتیجه می توان این جدایه ها را در گروه های متفاوت به عنوان سویه بومی ایران طبقه بندی نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات