ایجاد سازواره های ژنی جدید به منظور بیان ژن هورمون رشد شترمرغ در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

3 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

4 کارشناس، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: رشد مناسب شترمرغ به هورمون رشد آن و تغذیه بستگی دارد. هورمون رشد شترمرغ یک پلی پپتید است که موجب تحریک رشد و تکثیر سلول ها می شود. هدف از این مطالعه همسانه سازی و تولید دو سازواره ژنی به منظور بیان هورمون رشد شترمرغ در سیستم های پروکاریوتی و یوکاریوتی می باشد.
مواد و روش ها: در این پژوهش، RNA از غده هیپوفیز شترمرغ تخلیص شد و cDNA آن به روش رونوشت برداری معکوس تهیه گردید. cDNA حاصل، به روش همسانه سازی T/A در پلاسمید TOPO کلون شد. سپس ساب کلونینگ cDNA هورمون رشد شترمرغ در وکتورهای pcDNA3.1  و pET32 انجام شد.
یافته ها: همسانه سازی cDNA هورمون رشد شترمرغ در پلاسمید TOPO با موفقیت انجام شد و روش های PCR و هضم اندونوکلئازی، صحت کلون سازی را تایید نمود. پس از ساب کلونینگ این cDNA، پلاسمید های نوترکیب، pcDNA3.1-gh و pET32-gh حاصل گردید و سازواره های حاصل توسط هضم آنزیمی تایید گردیدند.
نتیجه گیری: با استناد به نتایج به دست آمده در این مطالعه به نظر می رسد که سازه های ژنی تازه ساخته شده در این پژوهش می تواند به عنوان یک راهکار مناسب برای تولید صنعتی هورمون رشد شترمرغ مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات