بررسی فراوانی ژن های lepA وralF در لژیونلا نموفیلاهای جدا شده از افراد مبتلا به عفونت های تنفسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: لژیونلا نموفیلا باکتری گرم منفی، هوازی و ایجاد کننده بیماری لژیونر می باشد. ژن های ralF و lepA از اجزای سیستم ترشحی تیپ IV  هستند و برای تکثیر درون سلولی و بقا ضروری می باشند. هدف از این مطالعه جداسازی  لژیونلا نموفیلا از نمونه های برونکوآلوئولار و بررسی فراوانی ژن های ralF و lepA می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 100 نمونه برونکوآلوئولار از بیماران مبتلا به عفونت تنفسی در چهارمحال و بختیاری انجام شد. در ابتدا جداسازی لژیونلا نموفیلا با استفاده از محیط کشت اختصاصی BCYE صورت گرفت. سپس تمامی نمونه‌ها با روش PCR  و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن 16S rRNA لژیونلا نموفیلا مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین فراوانی ژن های ralF و lepA در نمونه ها، با روش PCR ارزیابی گردید.
یافته ها: از بین 100 نمونه کشت داده شده، 9% از نظر لژیونلا نموفیلا مثبت تشخیص داده شدند. همچنین از بین 100 نمونه، 12 مورد آلوده به این باکتری با استفاده از روش مولکولی شناسایی گردید. فراوانی ژن های ralF و lepA در نمونه ها به ترتیب 41.66 و 25 درصد تعیین شد. 8.33 درصد از نمونه ها نیز به طور هم زمان هر دو ژن را دارا بودند.
نتیجه‌گیری: دو ژن ralF و lepA در لژیونلا نموفیلا های جدا شده از فراوانی نسبتاً بالایی برخوردارند. با استفاده از تکنیک  PCR می توان عفونت ایجاد شده توسط لژیونلا نموفیلا را در نمونه های تازه بدون نیاز به کشت تعیین نمود. همچنین روشPCR   نسبت به کشت از دقت و سرعت بیشتری برای تشخیص لژیونلا نموفیلا در نمونه‌های برونکوآلوئولار برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات