بررسی فراوانی ژن ctpA در باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از طیور به روش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشکاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

3 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، گروه بیوشیمی

4 کارشناس، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

سابقه و هدف: لیستریا مونوسیتوژنز توانایی ایجاد عفونت در انسان و حدود 50 گونه از حیوانات را دارد. گوشت و فرآورده های گوشتی نقش بالقوه ای در انتقال لیستریا به انسان دارند و باعث ایجاد بیماری لیستریوز می گردند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آلودگی طیور به لیستریا مونوسیتوژنز و بررسی فراوانی ژن ctpA می باشد.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 410 نمونه جمع آوری شده از طیور در شهرکرد شامل 110 نمونه مدفوع و 100 نمونه از هر یک از بافت های کبد، طحال و مغز انجام شد. جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از محیط های کشت اختصاصی صورت پذیرفت. آزمایشات PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن های 16S rRNA و ctpA لیستریا مونوسیتوژنز انجام شد. همچنین تمامی 410 نمونه به صورت مستقیم نیز با روش PCR ارزیابی گردیدند.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد پژوهش، با روش کشت 20.24 درصد از نظر لیستریا مثبت تشخیص داده شدند. حضور لیستریا با روش کشت در نمونه های مدفوع، کبد، طحال و مغز به ترتیب 36.30%، 19%، 19% و 12% تعیین گردید. اما با استفاده از روش PCR از مجموع 410 نمونه، 25.12 درصد آلوده به لیستریا بودند. همچنین ژن ctpA در 34/95% از لیستریا ها مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: یافته های ما نشان می دهد که لیستریا مونوسیتوژنز در طیور منطقه مورد مطالعه از فراوانی نسبتاً بالایی برخوردار است. با استفاده از روش PCR امکان شناسایی مستقیم آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های تهیه شده از طیور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات