آنالیز خوگیری مورفولوژیک سیانوباکتری لپتولینگبیا اس پی. به پرتوهای مونوکروماتیک قرمز، سبز و آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه زیست شناسی

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی

3 استاد، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گروه زیست شناسی

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به سیال پذیری مورفولوژیک سیانوباکتری ها در شرایط مختلف، لازم است برای شناسایی آن ها علاوه بر مطالعات ریخت شناسی مطالعاتی در زمینه فیتوشیمی، فیزیولوژی، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک نیز انجام گیرد. این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف شناسایی مولکولی سیانوباکتری لپتولینگبیا اس پی. و بررسی پاسخ های مورفولوژیک آن نسبت به پرتوهای مونوکروماتیک  قرمز، سبز و آبی انجام شد.
 مواد و روش ها: به منظور بررسی پاسخ های مورفولوژیک لپتولینگبیا اس پی. ابتدا نمونه خالص در محیط کشت مایع BG11 در شرایط اتوتروف (نور سفید)، و سپس تحت تاثیر پرتوهای مونوکروماتیک قرمز، سبز و آبی قرار گرفت. از ابتدا تا پایان تیماردهی نوع اجتماعات، سیّالیت فیلامنت، بیومتری، وضعیت تریکوم، وضعیت سلول ها و تغییرات ساختاری آن ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی نگاره (SEM)، در مقاطع زمانی ماهیانه، هفتگی و روزانه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: مطالعات ساختاری و بیومتری انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی نگاره و نوری، حاکی از این است که سیانوباکتری مورد نظر تحت تاثیر عوامل محیطی مختلف شکل ظاهری و میزان رشد سلول های خود را تغییر داده و در نور سبز و قرمز نسبت به نور آبی سازش بهتری از خود نشان می دهد. لپتولینگبیا اس پی. در نور سبز و قرمز سلول هایی با اشکال متمایز و دارای دیواره  قرمز رنگ تولید می نماید که این تاییدی بر تنوع پذیری مورفولوژیک این گونه می باشند.
نتیجه گیری: سیانوباکتری  لپتولینگبیا اس پی. دارای سیالیت مورفولوژیک بوده و در شرایط نور مونوکروماتیک رفتارهای متفاوتی از خود نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات