بررسی سمیت توکسین های آلفا (α) و اپسیلون (ε) کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، شعبه کرمان، گروه تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک

3 مربی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، شعبه کرمان

4 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: کلستریدیوم پرفرنجنس یکی از مهمترین گونه های بیماری زا در جنس کلستریدیوم است. توکسین های آلفا (α) و اپسیلون(ε)  از توکسین های اصلی این باکتری به شمار می آید. این مطالعه با هدف بررسی بیان ژن های کد کننده و سمیت توکسین های کلستریدیوم پرفرنجنس تایپ D در دو محیط کشت پایه و محیط کشت پایه حاوی پودر جگر انجام شد.
مواد و روش ها: در ابتدا سویه استاندارد بر روی محیط کشت های پایه که نیمی از آنها حاوی پودر جگر بود کشت داده شد. سپس RNA استخراج و پس از تبدیل شدن به cDNA، با واکنش زنجیره ای پلی مراز دوگانه، توکسین ها از نظر بیان ژن مورد بررسی قرار گرفتند. میزان سمیت با استفاده از آزمون میزان حداقل کشندگی (MLD) و میزان پروتئین با دستگاه اسپکتروفتومتری بررسی شدند.
یافته ها: الکتروفورز محصولات PCR با ایجاد باندهای 324 و 625 جفت بازی به ترتیب بیان موفقیت آمیز ژن های کد کننده توکسین های آلفا و اپسیلون را در دو محیط کشت نشان داد. در این مطالعه میانگین حداقل میزان کشندگی توکسین در گروه های محیط کشت پایه رایج و محیط کشت پایه حاوی پودر جگر به ترتیب معادل 1/4000 و 1/4333 بود. میانگین میزان پروتئین در محیط کشت پایه رایج و محیط کشت پایه حاوی پودر جگر به ترتیب معادل 94.39 و 48.01 میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه گردید.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که ژن های کد کننده در حضور پودر جگر بیان می شوند. همچنین با ارزیابی آزمون MLD در دو محیط کشت مشخص شد که اگرچه توکسین توانایی کشندگی خود را حفظ کرده است اما افزودن پودر جگر تاثیر بسزایی بر میزان کشندگی توکسین ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات