پتانسیل جذب پرتو فرا بنفش توسط رنگدانه های جداسازی شده از قارچ های پنی سیلیوم و آسپرژیلوس به منظور استفاده در ترکیبات ضد آفتاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات کرمان، گروه میکروب شناسی

2 دانشیار، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه شیمی

3 استادیار، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: امروزه رنگدانه های میکروبی کاربرد بسیار زیادی در صنایع مختلف دارند. عبور اشعه خورشید که موجب افزایش میزان ابتلا به سرطان پوست می گردد، ضرورت استفاده از ترکیبات موثر ضدآفتاب را به منظور جذب اشعه مضر ماورای بنفش خورشید بیش از پیش نمایان می سازد. این مطالعه با هدف ارزیابی فاکتور محافظتی (Sun Protection Factor ) رنگدانه قارچ های پنی سیلیوم و آسپرژیلوس در جذب اشعه ماوراء بنفش با استفاده از روش برون تنی انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش جدایه قارچی به صورت تصادفی از هوا و خاک جداسازی شد. از حلال آب و DMSO برای استخراج رنگدانه های قارچی استفاده شد. محلول های حاوی رنگدانه پس از فیلتر شدن توسط دستگاه لیوفیلیزه و دمای محیط خشک شدند. پس از تهیه 3 رقت متوالی از پودر حاصله، جذب هر نمونه در طول موج های 200 تا 700 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. در نهایت فاکتور محافظت کننده SPF آن تعیین گردید.
یافته ها: از میان گونه های قارچی مورد بررسی در این مطالعه تنها گونه شماره 24 (آسپرژیلوس) و 28 (پنی سیلیوم) به ترتیب با بیشینه جذب 300 و 290 نانومتر و SPF معادل 272 و 140 بهترین میزان محافظت در مقابل اشعه ماورای بنفش را داشته اند. همچنین در زمینه بررسی تنوع رنگ، در بین گونه های قارچی مورد ارزیابی رنگدانه های زرد و مشکی بهترین جذب اشعهUV  را دارا بودند.  
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد که رنگدانه های جداسازی شده از قارچ های پنی سیلیوم و آسپرژیلوس محافظت خوبی را در مقابل اشعه ماوراء بنفش از خود نشان داده اند. بنابراین می توان از این رنگدانه های طبیعی به جای ترکیبات شیمیایی در کرم های ضد آفتاب استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات