جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید صمغ زانتان توسط زانتوموناس کامپستریس جدا شده از برگ های درختان لیمو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

3 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: صمغ زانتان یک هتروپلی ساکارید خارج سلولی است و توسط باکتری های جنس زانتوموناس که برای تعداد زیادی از گیاهان به عنوان آفت محسوب می شوند، سنتز می گردد. این مطالعه با هدف جداسازی و تشخیص سویه زانتوموناس از برگ های درختان لیمو ترش و تولید صمغ زانتان در آنها انجام شد.   مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی برگ های درختان لیموترش آلوده به شانکر باکتریایی انجام گرفت. جداسازی عامل بیماری با استفاده از محیط کشت YDC انجام شد. کلنی های به دست آمده با کلنی های زانتوموناس کامپستریس PTCC 1473 از نظر خصوصیات مورفولوژیکی مورد مقایسه قرار گرفتند. برای تولید صمغ زانتان از محیط تولید صمغ استفاده شد. به منظور شناسایی نهایی باکتری جداسازی شده از روش 16S rRNA استفاده گردید. یافته ها: در این مطالعه یک سویه جدید زانتوموناس کامپستریس  به نام saba.ton شناسایی و با شماره دسترسی KF706548.1 در بانک ژن ثبت گردید. میزان تولید صمغ زانتان  این جدایه در محدودهg/100ml   1.5-0.081 گزارش گردید. نتیجه گیری: در این مطالعه یک سویه جدید از باکتری زانتوموناس جداسازی گردید. این سویه به عنوان یک سویه بومی ایران بدون بهینه سازی شرایط رشد دارای توان بالقوه ای در تولید صمغ زانتان بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات