جداسازی و شناسایی عوامل قارچی توکسین زا از گندم و ذرت انبار شده در سیلو های شهر کرمان

نوع مقاله : مورد نگاری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، دانشکده علوم پایه، گروه میکروب شناسی

چکیده

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه‌ای هستند که عمدتاً توسط گونه‌هایی از قارچ‌های آسپرژیلوس، فوزاریوم و پنی سیلیوم تولید می‌شوند. از این میان سهم گونه‌های آسپرژیلوس قابل‌ توجه می‌باشد. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی عوامل قارچی توکسین زا از مواد دانه‌ای پرمصرف انبارشده در سیلوهای شهر کرمان انجام گردید. این پژوهش به صورت بنیادی و تجربی بر روی ۸۳ نمونه، گندم و ذرت موجود در واحدهای نگهداری رسمی انجام شد. به منظور غربالگری از محیط‌های سابرودکستروز آگار، سابرودکستروز آگار همراه با کلرامفنیکل و PDA استفاده شد. شناسایی سویه‌های جداسازی شده بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیک انجام پذیرفت. تشخیص سموم قارچی نیز با روش  کروماتوگرافی مایع در فشار بالا (HPLC) انجام گرفت. از میان ۸۳ نمونه، ۳۷ درصد آلودگی مربوط به جنس آسپرژیلوس بود. گونه آسپرژیلوس فلاووس با 14 درصد دارای بیشترین فراوانی در میان گونه‌های آسپرژیلوس بود. همچنین آفلاتوکسین های B1، B2 و G1 از نمونه‌های جنس آسپرژیلوس با روش کروماتوگرافی مایع در فشار بالا جداسازی گردید. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان دهنده حضور قارچ های توکسین زا، در مواد دانه ای پر مصرف (گندم و ذرت) تحت مطالعه بود. بنابراین باید برنامه ریزی مدونی به منظور کنترل قارچ های یاد شده در مواد دانه ای تدوین گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات