بهینه سازی تولید اسید سیتریک توسط آسپرژیلوس نایجر در حضور و عدم حضور ترکیب SR63

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات کرمان، گروه میکروب شناسی

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: اسید سیتریک یکی از مهم ترین اسیدهای آلی می باشد که مصرف آن در جهان از اهمیت بالایی برخوردار بوده و سالیانه تقاضای آن رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بهینه سازی تولید اسید سیتریک توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر در حضور و عدم حضور ترکیب SR63 انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه به منظور جداسازی آسپرژیلوس نایجر از نمونه های مختلف محیطی شامل هوا، سطح برگ گیاهان، آب و خاک استفاده گردید. جدایه های برتر از نظر تولید اسید سیتریک بر روی محیط اختصاصی چاپ کداکس آگار غربالگری شدند. به منظور افزایش بازده تولید، ترکیب SR63 به محیط کشت مایع تخمیری اضافه گردید. بهینه‏ سازی شرایط تخمیر، دمای محیط کشت و زمان تخمیر مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: در مجموع 10 جدایه از محیط های مختلف به دست آمد که تنها یکی از آنها از نظر تولید اسید سیتریک نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشت. از نظر بهینه سازی بهترین نتیجه در دمای 30 درجه سلیسیوس، مدت زمان 6 روز و استفاده از رقت 0.0125 گرم بر لیتر از ترکیب SR63 در 5 pH به دست آمد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، ترکیب SR63 با جلوگیری از رشد بیشتر ریسه های قارچ آسپرژیلوس  نایجر می تواند موجب افزایش در تولید اسید سیتریک گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات