فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و شناسایی ژن mec A با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز در نمونه های بالینی بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات فارس، گروه میکروب شناسی

2 دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، مرکز تحقیقات بیولوژی، گروه فیزیک پزشکی

3 دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، گروه میکروب شناسی

4 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، مرکز تحقیقات بیولوژی، گروه بیوشیمی

چکیده

سابقه و هدف: امروزه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین به دلیل مقاومت به عوامل و داروهای ضد میکروبی به یکی از نگرانی های عمده سلامت عمومی تبدیل شده است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین در نمونه های بالینی جمع آوری شده از بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان و شناسایی ژن mec A با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش به صورت مقطعی - توصیفی بر روی 176 نمونه بالینی جمع آوری شده از بخش های مختلف بیمارستان آیت ا... موسوی زنجان انجام شد. پس از شناسایی سویه ها، مقاومت جدایه ها نسبت به 12 نوع آنتی بیوتیک با روش انتشار دیسک بررسی گردید. در نهایت پس از استخراج DNA، با استفاده از روش PCR، ژن مقاومت به متی سیلین (mec A) مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: از مجموع نمونه های مورد بررسی 25/56 درصد (45 مورد) آلوده به باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بودند. از این میان به کمک روش PCR مشخص گردید که 26 مورد (57.77%) حاوی ژن مقاومت به متی سیلین می باشند. بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی نشان داد که سویه ها بیشترین مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک های پنی سیلین (100%) و کلوگزاسیلین (80.76%) و کمترین میزان را نسبت به ونکومایسین (7.69%) دارند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که میزان شیوع باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های بیمارستانی قابل توجه بوده و مقاومت به متی سیلین در سویه های این باکتری افزایش یافته است. این امر می تواند به عنوان یک هشدار در درمان عفونت های ناشی از این باکتری مطرح باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات