مقاومت کینولونی وابسته به پمپ تراوشی mexAB-oprM در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروب شناسی

2 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم زیستی، گروه میکروب شناسی

چکیده

سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یکی از مهم ترین باکتری های مقاوم نسبت به انواع آنتی بیوتیک های است و به همین دلیل درمان عفونت های سودوموناسی دشوار می باشد. پمپ MexAB-OprM قادر است طیف وسیعی از ترکیبات ضد میکروبی را بدون هیچگونه شباهتی بین ساختار و عملکردشان به خارج از سلول تراوش نمایند. mexB، ژن مسوول تشکیل پروتئین آنتی پورتر پروتون- دارو در پمپ mexAB-oprM می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی و شناسایی مقاومت کینولونی وابسته به پمپ تراوشی mexAB-oprM در جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی- توصیفی بر روی 104 نمونه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مراکز سوانح و سوختگی انجام گردید. در ابتدا جنس و گونه سویه های جداسازی شده با استفاده از تست های بیوشیمیایی مورد تایید قرار گرفت. ارزیابی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه ها بر اساس روش انتشار دیسک نسبت به 11 آنتی بیوتیک رایج و روش براث میکرودیلوشن نسبت به 4 آنتی بیوتیک انجام شد. در نهایت حضور ژن mexB با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR)  بررسی گردید. یافته ها: در این مطالعه بیشترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های نالیدیکسیک اسید (86.54%)، سفتری آکسون (82.2%) و اوفلوکساسین (81.78%) بوده است. همچنین کمترین میزان مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های ایمی پنم (40.91%)، پیپراسیلین (44.9%) و تتراسایکلین (48.03%) مشاهده گردید. نتایج MIC نشان داد که بیشترین حساسیت مربوط به تتراسیکلین و بیشترین مقاومت مربوط به سفتریاکسون می باشد. نتایج واکنش زنجیره ای پلی مراز، حضور اپرون mexAB-oprM را در 27% از جدایه های بالینی نشان داد. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر این است که از نظر آماری ارتباط معنی داری بین وجود ژن mexB و حضور پمپ تراوشی MexAB-OprM و همین طور مقاومت آنتی بیوتیکی در سودوموناس آئروژینوزا وجود دارد. با توجه به اهمیت مقاومت آنتی بیوتیکی، مطالعه سایر پمپ های تراوشی، مقایسه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ارتباط بیان پمپ های تراوشی و منشا بالینی سویه ها پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات