جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده L- آسپاراژیناز از خلیج فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه میکروب شناسی

2 دانشیار، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

3 استادیار، مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چکیده

سابقه و هدف: L-آسپاراژیناز یک ماده آنتی نئوبلاستیک می باشد که در شیمی درمانی لوسمی لنفوبلاستیک حاد به کار می رود. این آنزیم در بسیاری از جانوران و میکروارگانیسم ها وجود دارد. با این وجود باکتری ها منبع مناسبی برای استخراج این آنزیم به شمار می روند. این مطالعه با هدف جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های تولید کننده L-آسپاراژیناز از خلیج فارس انجام شد. مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر از نمونه های آب و رسوبات خلیج فارس نمونه گیری به عمل آمد. به منظور غربالگری باکتری های تولید کننده L-آسپاراژیناز از محیط کشت M9 استفاده گردید. پس از تهیه عصاره خام، میزان فعالیت آنزیم با روش رنگ سنجی تعیین شد. 13 سویه که دارای بیشترین فعالیت آنزیمی بودند، انتخاب و با روش PCR و تعیین توالی ژن 16S rRNA شناسایی گردیدند. یافته ها: در مجموع 181 کلنی از نمونه های مورد بررسی جداسازی گردید. از این میان 57 کلنی توانایی تولید آنزیم L-آسپاراژیناز را داشتند. آنالیز توالی ژن 16S rRNA نشان داد که از مجموع 13 باکتری با بیشترین فعالیت آنزیمی، 8 سویه (61/5%) متعلق به جنس باسیلوس، دو سویه (15/4%) سودوموناس و 1 سویه به هر کدام از جنس های زوبللا (7/7%)، اوشنیموناس (7/7%)، و اسنیتوباکتر (7/7%) تعلق داشت. همچنین اسینتوباکتر سویهPG_14  کمترین فعالیت آنزیمی (IU 0/07) و سودوموناس سویهPG_01  بیشترین فعالیت آنزیمی (IU 6/1) را دارا بودند. نتیجه گیری: باکتری های جدا شده از خلیج فارس منبع بالقوه ای از L-آسپاراژیناز می باشند. از فعالیت بالای سودوموناس سویهPG_01  می توان به منظور تولید این آنزیم استفاده نمود. مطالعه حاضر، اولین گزارش تولید L-آسپاراژیناز توسط جنس زوبللا می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات